werkgroeplogo
  • De raadsfractie van De Werkgroep 2014 - 2018

  • Kasteel Croy

  • De Kiosk in Lieshout

  • De Werkgroep, thuis in Laarbeek!

Welkom op de website van de Werkgroep Laarbeek. Als lokale politieke partij zijn wij Thuis in Laarbeek. Op deze site vindt u alle informatie over de partij en onze standpunten. Volg de Werkgroep op Facebook en Twitter voor de meeste actuele informatie.

Het Laatste Nieuws

De Raadsvergadering van 20 april 2017 volgens Rick van Bree

Om 18.00 zie ik dat PNL nog een amendement heeft rondgestuurd m.b.t. de woonvisie. Geen tijd meer om dit goed voor te bereiden. We hebben ooit afgesproken elkaar ruim op tijd (2 dagen tevoren) in kennis te stellen van moties of amendementen, om je goed voor te kunnen bereiden.

Voor de vergadering staat er voor mij één punt op waarover ik het woord ga voeren, en belangrijk is voor Laarbeek. De uitbreiding van het Commanderijcollege. In de commissie is hier al uitgebreid over gesproken, dus ik kan het kort houden. Om 19.30 heet de burgemeester ons welkom en start de vergadering. Meteen begint PNL te reageren op een reactie van De Werkgroep, Jos,  in de MooiLaarbeekkrant. Dit n.a.v. een artikel van PNL over de afronding van de voorzieningenclusters. Gelukkig kapt de burgemeester dit af, maar de toon lijkt weer gezet. Erg vervelend.

Nadien volgt een presentatie over de op-handen-zijnde belastingsamenwerking. Nemen we besluiten over 40 extra woningbouwmogelijkheden in Lieshout, herzien we het bestemmingsplan Bemmer om vestiging gemakkelijker te maken en passen we de legesverordening aan om de aanleg van internet in het buitengebied te versoepelen. Snel aan de slag hiermee! Dan nog een trieste casus aan de Rooiseweg in Mariahout, over bewoning van een garage waar juridisch geen mogelijkheden voor zijn, maar waar PNL mensen al jaren toch hoop geeft. Zij willen wederom uitstel en zijn tegen dit raadsbesluit.

Dan de uitbreiding van het Commanderijcollege, de school heeft een capaciteit voor 400 leerlingen en moet uitbreiden, duidelijk is dat er nu ruim 500 leerlingen zijn maar onduidelijk is hoe dit op de lange termijn zich ontwikkelt (minder geboortes, krimp, ontwikkeling andere VMBO’s).  Nu zijn er noodlokalen geplaatst. Om niet te bouwen voor leegstand op lange termijn wordt er gekozen voor schoolwoningen als oplossing. Een duurzame oplossing want als de school niet meer nodig is kunnen er weer mensen in wonen. Ik krijg de toezegging dat er ook voor het milieu een duurzame oplossing gekozen wordt. Alle partijen zijn akkoord en een juichende directrice, Carla Grootje, verlaat de raadzaal.

Dan de woonvisie, dit is een document wat de woningbouw op hoofdlijnen op lange termijn regelt. Wij (Jos) pleiten nog voor meer ambitie op het gebied van milieu, sneller energieneutrale woningnieuwbouw en aanpak verduurzaming van huurwoningen. Ook vragen we aandacht om meer Laarbeekers in Laarbeekse huurwoningen te kunnen vestigen. Dit is door landelijke wetgeving moeilijker geworden.  Een motie van het CDA wordt overgenomen en het amendement van PNL blijkt tot op detailniveau zaken aan te willen passen en gaat over de uitvoering, hier wordt weer lang over gesteggeld, blijft nauwelijks iets van over en vervolgens wordt de woonvisie met enkele kleine aanpassingen aangenomen.  Eerlijk gezegd raak ik af en toe de draad kwijt, ook de concentratie wordt steeds moeilijker. Het is inmiddels 22.00 uur.

We besluiten tot een aanpassing van de vijver  voor het gemeentehuis, en besluiten tot de aankoop van gronden om een ecologische verbindingszone langs de Goorloop verder te voltooien, langs de Hoge Regt. Ook worden commissieleden benoemd.

Dan mag Veerle, haar (onze) motie voor een jongerenraad , of eigenlijk het meer betrekken van jongeren bij politiek en bestuur, inbrengen en dit doet ze met verve. PNL heeft een vergelijkbare motie en er is overeenstemming in de raad om beide moties aan te nemen. Toch blijven zij aangeven waarom de motie van de Werkgroep niet goed is en het idee van PNL beter. Veerle geeft regelmatig aan dat wat zij suggereren niet klopt, maar men lijkt niet te willen luisteren en gaat door met de kritiek. Uiteindelijk worden toch de moties zoals in de geest beschreven aangenomen. Het is inmiddels haast 23.00 uur.  Ongelofelijk dat de wetenschap aantoont dat maximaal anderhalf uur vergaderen effectief is, en in de politiek zoiets tot vier uur gerekt kan worden.

Dan nog een motie over de kloof van PNL. Ben voert het woord, iedereen ervaart een kloof tussen politiek en burger. In het presidium is besloten hier stappen in te gaan zetten door een politiek café en een opleiding/kennismakingtraject voor nieuw geïnteresseerden te gaan organiseren. Een enquete wordt voorlopig achterwege gelaten omdat de opvatting is dat door met mensen aan de slag te gaan, de zogenaamde Laarbeekmethode (waar we in vergelijking met andere gemeentes al ver mee zijn), meer oplevert dan het verzamelen van meningen. Daarnaast zijn we aan de gang met WMO-raad, allerlei commissies en dorpsraden en het betrekken van betrokkenen bij voor hen belangrijke beleidstrajecten, zoals  o.a. het ondernemingsfonds. Al deze participatie moet leiden tot vertrouwen.

PNL wil toch een enquete en lijkt de oorzaak van de kloof bij de laatste verkiezingen te leggen en het buiten het college vallen van PNL. Wij, en ook andere partijen, denken dat dit breder ligt. Het rapport van de Cloe en Tops wordt aangehaald over het functioneren van de PNL wethouders in het vorige college, met het vertrek van burgemeester Ubachs tot gevolg. Het gehakketak gaat door en we worden het niet eens. De motie van de Kloof wordt niet aangenomen. 23.30, eindelijk klaar, Ajax is door meldt Veerle me. Nog een drankje en dan naar huis, ik ben moe.

Groet, Rick van Bree, raadslid De Werkgroep.

 

De Werkgroep pakt aan. De Werkgroep luistert en zet uw mening om in daden.

Hierbij geldt: zeggen wat we doen, en doen wat we zeggen! Niet blijven praten maar handen uit de mouwen. Aanpakken dus!