werkgroeplogo
  • De raadsfractie van De Werkgroep 2014 - 2018

  • Kasteel Croy

  • De Kiosk in Lieshout

  • De Werkgroep, thuis in Laarbeek!

Welkom op de website van de Werkgroep Laarbeek. Als lokale politieke partij zijn wij Thuis in Laarbeek. Op deze site vindt u alle informatie over de partij en onze standpunten. Volg de Werkgroep op Facebook en Twitter voor de meeste actuele informatie.

Raadsvergadering van 10 november 2016: de begroting

De raadsvergadering van 10 november had een ambitieuze agenda: het krediet voor bouwrijp maken fase 1 van Nieuwenhof-Noord, grondnota 2016 en de programmabegroting 2017.

De toon van het debat begon direct fel. Bij het agendapunt van het bouwrijp maken van fase 1 Nieuwenhof-Noord nam PNL het woord, bij monde van Ton van de Wijdeven. Er kwam een betoog over vertraging rondom het bouwrijp maken. Wethouder Meulensteen nam, na een schorsing, direct afstand van alles wat er rondom het betoog werd gezegd, het bouwrijp maken was namelijk een maand geleden al gestart.

Na dit bovenstaande agendapunt werd de Grondnota behandeld. Bij de bespreking van de grondnota liepen de gemoederen hoog op na een opmerking van raadslid Arian de Groot van de PNL. Er werd de indruk gewerkt dat er ooit ‘handjeklap’  was gedaan met een aannemer. Dit was een vorm van de spreekwoordelijke ‘olie op het vuur’  gooien waardoor de burgemeester in moest grijpen. De vergadering werd geschorst en de burgemeester heeft een stevig woord gesproken met een viertal raadsleden. Bij het hervatten van de raadsvergadering is er een excuus gekomen en werd de vergadering her pakt. De grondnota is uiteindelijk aangenomen.

Door naar het hoogtepunt van deze avond: de beschouwingen rondom de programmabegroting 2017. Iedere partij kreeg in het eerste termijn de kans om de bevindingen met de andere partijen te reageren. Dit wordt gevolgd door een schorsing, na de schorsing geven de wethouders zijn/haar reactie. Hierna volgt het tweede termijn met als afsluiter het stemmen over de amendementen, moties en het uiteindelijke wetsvoorstel van de begroting.

De ABL had de eer om als eerste te reageren. De ABL vraagt om concrete plannen voor het vestigen van de statushouders. Ook het Commanderij College kwam aan bod: het belang van de leerlingen moet voorop staan. Het ondernemersfonds is een goed plan als er voldoende draagvlak onder de ondernemers is. De ABL had ook twee moties: ‘onderzoek duurzame financiering huisvesting statushouders’ en ‘onderzoeken waar de mogelijkheden liggen voor het plaatsen van bijvoorbeeld “One woningen” in Aarle-Rixtel’.

Vervolgens was PNL aan de beurt. Na een erg lange introductie kwam het betoog in ‘11’ stappen op gang. De PNL vraagt aandacht voor de ontwikkeling van de lastendruk, verkoop Bemmer 4, de Beekse brug, N279 naar 2x2 rijbanen, het probleem van het Commanderij College, capaciteit Sparta’25 met het kunstgrasveld, starterswoningen in Aarle-Rixtel, vestigen statushouders, blijvers-leningen, het verlagen van de WMO en als laatste de groenste van Europa (en dat zonder de lasten). De PNL dient ook een motie in over ‘De eigen bijdrage WMO’. Er komt ook een amendement met een voorstel tot tekstwijziging over de OZB.

Als derde zijn wij zelf aan de beurt, fractie ‘De Werkgroep’. Jos heeft de eer om het eerste termijn namens de partij naar voren te brengen. De complimenten gaan naar de ambtenaren, zeker omdat de begroting veel overzichtelijker en beter te lezen is dan de voorgaande jaren. Ook wij hebben vragen over het vestigen van de statushouders. De jaarlijkse reservering voor de accomodatievraagstukken van sportverenigingen vinden wij een hoog bedrag, zeker omdat hier geen concrete plannen onder liggen. Ook hebben wij het onderhoud aan het openbaar groen aan de orde gesteld. Mede omdat dit geluid met regelmaat vanuit de achterban benoemd wordt. Naast het geluid over het openbaar groen hebben wij ook onze zorgen geuit over het behoud van de gemeentelijke monumenten en ander cultureel erfgoed. Het is naar onze mening een goed idee om minder geld uit te trekken voor de jaarlijkse reservering voor de accomodatievraagstukken, en dat geld juist te gebruiken voor het cultureel erfgoed en het openbaar groen. Wat betreft de afvalstoffenheffing blijven wij bij onze mening: de vervuiler betaalt! Ook wij hebben een tweetal moties (die wij in de vergadering benoemd hebben tot amendementen en daarna toch weer tot een motie) ingediend: een motie over het openbaar groen met de vraag om jaarlijks €25.000 beschikbaar te stellen om de onderhoudsfrequentie van het openbaar groen te verhogen. De tweede motie gaat over het cultureel erfgoed: vanaf 2017 jaarlijks €25.000 beschikbaar te stellen om cultureel erfgoed in de gemeente Laarbeek te behouden, dan wel de aandacht daarvoor te stimuleren.

Fractie Frans Biemans heeft niet deelgenomen aan het eerste termijn. Het CDA stelt vragen over de inhoudelijke vernieuwing van de WMO. Ze vinden het ook belangrijk om Laarbeek op lange termijn financieel gezond te krijgen en te houden. Als laatste in de reeks is de PvdA: ze vinden het belangrijk dat er een sociaal vangnet komt voor de minderheden in de samenleving. Ook zij vragen aandacht voor de inhoudelijke vernieuwing van de WMO en de vestiging van de statushouders. De PvdA dient ook een motie in om aandacht te vragen voor kinderarmoede.

Na het eerste termijn is er tijd voor een schorsing zodat de wethouders kunnen reageren op de vragen die er in het eerste termijn gesteld zijn.  De wethouders geven antwoord op de gestelde vragen en daarmee ook advies over de moties en amendementen die ingediend zijn. Hierna komt het tweede termijn, dat inmiddels over twaalven ’s nachts begon. Dit leidde niet meer tot zware discussies. Na het tweede termijn kwamen de moties en amendementen in stemming. Wij, van De Werkgroep, besloten om onze moties niet in stemming te brengen omdat de wethouder aangegeven had de moties over te nemen. De moties van de ABL en PvdA zijn aangenomen. De motie en amendement van de PNL zijn verworpen. Uiteindelijk is de programmabegroting aangenomen. De Werkgroep, ABL, CDA, PvdA en Fractie Frans Biemans stemden allemaal voor. De PNL stemde tegen de programmabegroting.


Na een lange avond heeft de burgemeester de vergadering om 00:45 uur gesloten.

Namens de fractie,

Veerle van Schaijk

 

De Werkgroep pakt aan. De Werkgroep luistert en zet uw mening om in daden.

Hierbij geldt: zeggen wat we doen, en doen wat we zeggen! Niet blijven praten maar handen uit de mouwen. Aanpakken dus!