Wonen

Speerpunten

  • ’Tiny houses’ (kleine wooneenheden) mogelijk maken in alle kernen van Laarbeek
  • Ontwikkeling van nieuwe aanvullende woningbouwlocaties in Aarle-Rixtel
  • Planontwikkeling voor herinrichting bestaande verouderde wijken
  • Snellere planontwikkeling Baverdestraat Lieshout

Wonen

Laarbeek moet een aantrekkelijke woongemeente zijn. Zowel voor huidige inwoners als voor nieuwe mensen die zich in onze gemeente vestigen. Om dat te bereiken – of vast te houden – moet er een gezonde mix aan woningen gebouwd worden. Voldoende sociale – en dus betaalbare – woningen, met daarnaast ook voldoende aanbod voor de koopsector.

De Werkgroep kijkt naar uitbreidingsmogelijkheden in de kernen, zodat een gevarieerde samenstelling van inwoners voor elke woonkern wordt bereikt. Inbreiden gebeurt waar dat kan, maar we moeten voorkomen dat alle vrije plekken worden volgebouwd. Het groene karakter wordt behouden.

Bij het bouwen en verbouwen van huizen staat duurzaamheid voorop. De toekomst is aan de goed geïsoleerde, zelfvoorzienende woning – zonder gas – en we moeten maximaal inspelen op nieuwe ontwikkelingen op het terrein van energiewinning uit zon, wind en aardwarmte/geothermie. Maar duurzaamheid is meer: woningen moeten flexibel gebouwd worden zodat ze met bewoners mee kunnen bewegen in diverse levensfasen. Ingrijpende verbouwingen worden hierdoor overbodig. Bij het ontwikkelen van bestemmingsplannen kunnen we hier al rekening mee houden.

Het bouwen van nieuwe woningen geschiedt op basis van bestaande behoefte, zowel bij de mensen die al in Laarbeek wonen, maar ook bij starters en mensen die te kennen geven in onze gemeente te willen wonen. Daarvoor is een periodiek woningmarktonderzoek een goed middel. Hierbij moet ook het bestaande aanbod van koopwoningen in de verschillende kernen betrokken worden. De energiebalans van woningen staat hoog op de agenda van De Werkgroep.

De sociale huursector heeft voortdurend aandacht nodig. Regelmatig overleg met Wocom moet er voor zorgen dat er voor mensen met een kleinere beurs voldoende wordt gebouwd. Ook het segment net daarboven wordt door de markt momenteel slecht bediend. Voor deze groep moet het aanbod worden verbeterd. Daarnaast kunnen alleenstaanden moeilijk aan een woning komen. De Werkgroep vindt dat deze inwoners recht hebben op zelfstandige huisvesting, of het nu in de huur- dan wel de koopsector is.

Het is aangetoond dat het systeem van woningtoewijzing dat Wocom hanteert – Wooniezie genaamd – ertoe leidt dat inwoners van onze gemeente minder kans hebben op een woning in Laarbeek. Dat ligt aan het feit dat dit systeem regionaal is ingericht. De Werkgroep zet zich in om dit aspect te verbeteren. Daarnaast is het systeem voor ouderen en laag geletterden zeer gebruiksonvriendelijk. Er zal een verbetering van dat systeem moeten komen zodat het toegankelijk wordt voor iedereen. We denken daarbij aan een loketfunctie.

De Werkgroep

Denk je mee!?

Dan is je mening uiteraard welkom! Neem contact op met onze wethouder Joan Briels of met het lid van de Werkgroepfractie dat het terrein behartigt waar jouw opmerking betrekking op heeft.