Beschouwing bij begroting 2022

Op donderdag 10 november bespraken we de begroting van Laarbeek.
Hieronder vind je de beschouwing, zoals die avond namens De WerkGroep uitgesproken werd door fractievoorzitter Nicole Otten:

Laarbeek; samen aan zet!

Beschouwing van raadsfractie De Werkgroep op Begroting 2023

Groen (natuur),  blauw (water) en sociaal, dát is waar de Werkgroep al 50 jaar voor staat. Al 50 jaar pleiten wij voor duurzaamheid en onder andere biodiversiteit. Al 50 jaar kijken we met een sociale blik naar wat er gebeurt in onze kernen en in onze maatschappij. Vanuit die blik kijken we ook naar de begroting die voor ons ligt. Dan kunnen we als Werkgroep vooral tevreden zijn over deze begroting. We zien dat deze financieel sluitend is voor de komende vier jaar. En we zien dat een groot aantal voor ons belangrijke zaken terugkomt in deze begroting.

Zo zien we dat er een stevige impuls wordt gegeven aan het minima beleid. Voor de Werkgroep een belangrijk punt en opgenomen in het bestuursakkoord. Echter; het mag van ons nog wel wat steviger. We zien dat in het jaar 2023 minder geld vrijgemaakt wordt voor minimabeleid dan in de vervolgjaren. Terwijl we juist nu al initiatieven moeten oppakken om deze mensen te helpen die het niet makkelijk hebben. Door stijgende energieprijzen en ook stijgende prijzen in bijvoorbeeld de supermarkten en andere winkels die voor noodzakelijke levensbehoeften zorgen, komen er meer mensen in de problemen. En dat gaat verder dan de groep mensen die onder het minima beleid valt. Als fractie van de Werkgroep vinden we dat we naar manieren moeten blijven zoeken om de juiste mensen te bereiken die ondersteuning nodig hebben om mee te blijven doen. Welke mensen zijn op dit moment kwetsbaar? Hoe zorgen we dat de tweedeling tussen arm en rijk niet groter wordt? Hoe gaan we om met de mensen die recht hebben op regelingen, omdat dit landelijk zo geregeld is, terwijl een aantal mensen de financiële extraatjes perse niet nodig hebben? Hoe kunnen we eerlijk omgaan met de middelen die we reserveren en zorgen dat deze bij onze inwoners terecht komen die het écht nodig hebben? Dat zijn vraagstukken die nu en in 2023 al om uitwerking vragen. Daarom vragen we om de impuls op het minimabeleid ook in al 2023 omhoog te breng en roepen we het college op om met voorstellen te komen. We dienen hier een motie voor in.

We wonen allemaal graag in Laarbeek. Velen willen er ook blijven wonen als we ouder worden en we willen graag dat onze jeugd kan blijven wonen in Laarbeek. Dat is voor ons als gemeente een grote uitdaging. We stelden in januari dit jaar onze woonvisie in de gemeenteraad vast. Waarin we duidelijke kaders meegeven als gemeenteraad aan het college als het gaat om sociale huur en koop. Er moet meer sociaal gebouwd worden om tegemoet te komen aan de vraag van onze inwoners. We constateren dat dit een moeilijke opgave is, onder andere door gestegen prijzen.

Daarom roepen we het college op om onderzoek te doen hoe we in Laarbeek voldoende sociale huur en koop kunnen realiseren. De financiële situatie van Laarbeek is nu en de komende jaren goed. Moeten we bijvoorbeeld meer middelen reserveren of zijn er betere ideeën? We vragen, via een motie, het college hier een voorstel voor uit te werken.

Het is ons allen vast niet ontgaan: van 31 oktober tot 6 november was het nationale klimaatweek. Veel aandacht in de media voor het klimaat en vele goede initiatieven om te komen tot verduurzaming of energiebesparing kwamen voorbij. En dat kan volgens ons niet genoeg zijn, ook niet in Laarbeek! Vorig jaar riepen we in onze beschouwing dan ook op tot actie bij het werken aan een duurzame samenleving en deden we een oproep tot actie als het gaat om het verduurzamen van de gemeentelijk gebouwen. We zijn dan ook tevreden met het uitvoeringsprogramma gemeentelijk vastgoed 2023-2030. Tijdens de presentatie hiervan in de Commissie Sociale & Algemene Zaken werd duidelijk dat Laarbeek goed op koers ligt als het gaat om CO2 reductie en de doelstellingen uit het klimaatakkoord en het regeerakkoord. Echter; de natuur wacht niet! De heer Guterres, secretaris generaal van de Verenigde naties zei tijdens de klimaattop die op dit moment gaande is: We moeten samen werken of we gaan samen ten onder. We zitten op de snelweg naar een klimaathel met onze voet op het gaspedaal.

Plannen die we nu maken hebben pas over een aantal jaren effect. We moeten ons  blijven inzetten voor de reductie van CO2 uitstoot en het vergroten van biodiversiteit. De plannen om ons openbaar groen toekomstbestendiger te maken vinden wij dan ook noodzakelijk en kunnen niet wachten. Dit vraagt om een ruime noodzakelijke financiering en we onderschrijven het gekozen ambitieniveau en tijdspad.

We kunnen nog meer doen. We doen een oproep aan het college om kritisch te kijken naar energiebesparingen. Zoals welke energiebesparende maatregelingen kunnen nog ingezet worden in en bij onze gemeentelijke gebouwen? Kan er gebruik gemaakt worden van Ledverlichting? Kan de verwarming lager? En de straat- en gevelverlichting? Moeten deze écht aan zijn na een bepaalde tijd? Waarbij natuurlijk goed de veiligheid meegenomen moet worden in de afwegingen die gemaakt worden. Waarin kunnen we als gemeente een voorbeeldrol pakken? We dienen hiervoor een motie in.

In de begroting lezen we dat bij de lampvervanging openbare verlichting    een groot deel vervangen wordt door LED verlichting. Echter bij 1475  armaturen worden in 2023 nieuwe fluorescentie lampen aangebracht. Dit roept bij ons de vraag op: is dit geen desinvestering? 

Zoals gezegd; de natuur wacht niet, we moeten samen aan de slag als het gaat om het klimaat. Dus blijven wij roepen om actie om de klimaatdoelstellingen te behalen. Daarmee bedoelen we zeker niet de acties die we nu in het land zien van zogenaamde klimaatactivisten. Wij bedoelen concrete positieve acties die daadwerkelijk effect hebben.

Het coalitieprogramma Samen aan Zet bevat vele ambities. Daarnaast zien we dat er steeds meer wettelijke taken vanuit de landelijke overheid naar de gemeente komen. Als de Werkgroep hebben we ons al vaker afgevraagd of onze gemeentelijke capaciteit daarvoor voldoende was. Dat er in deze begroting gevraagd wordt om te investeren in personele

uitbreiding is voor ons dan ook logisch. We blijven nog steeds kritisch kijken naar dat wat gevraagd wordt. Wij pleiten bij alles om met een realistische blik naar de vraagstukken te kijken. Dus ook hierbij. Zo hebben we de vraag wat het plan is voor de extra investering van € 700.000 als het gaat over de personele capaciteit. En stellen we onszelf ook de vraag of ons ambitieniveau wel realistisch is. We hebben de ambitie om veel te doen voor en met onze Laarbeekse inwoners. Als we hier realistisch naar kijken dan zien we dat we keuzes moeten maken. We kunnen niet iedereen tevreden houden en zeer waarschijnlijk ook niet alle ambities uit ons bestuursakkoord waarmaken. Dat heeft enerzijds te maken met de financiële middelen die daarvoor nodig zijn maar meer nog met het vinden van de juiste mensen. De krapte op de arbeidsmarkt raakt ook de gemeente Laarbeek in alle facetten. Benodigde ambtenaren op het gemeentehuis maar ook de mensen die nodig zijn om onze gemaakte afspraken uit te voeren. Als De Werkgroep denken we na over de te maken keuzes en durven we die de komende tijd ook te maken.

Het bestuursakkoord draagt de titel “Samen aan Zet”. Gelukkig lukt het ons hier in Laarbeek steeds beter om op een goede manier samen te werken. Daar waar we in de maatschappij steeds meer polarisatie zien en men in de landelijke politiek steeds meer op zoek lijkt naar verschillen, zijn we in Laarbeek Samen aan Zet. We overleggen en vergaderen constructief wat wij als positief ervaren. Een compliment aan de andere fracties hiervoor. Met deze begroting en de sluitende begroting de komende vier jaar gaan we samen aan de slag voor Laarbeek.

We leven op dit moment in een niet al te makkelijke tijd waarin we praten over meerdere crises. Crises die ons dwingen om anders te kijken, anders te acteren. Wij pleiten allang voor verduurzaming en minder CO2 uitstoot. Wie had kunnen voorzien dat we zo massaal van het gas af zouden gaan? En zonnepanelen zouden gaan leggen? Een crisis heeft zeker minder mooie kanten maar biedt ook nieuwe inzichten en kansen. Laten we die met elkaar oók blijven zien. Laten we met elkaar om blijven kijken naar elkaar; ruimhartig zijn voor de mensen die het minder goed

hebben of bijvoorbeeld gevlucht zijn. Laten we ons moreel kompas hierbij gebruiken. Met compassie en empathie naar oplossingen voor deze vraagstukken zoeken. De Werkgroep zet zich al 50 jaar in voor een groen en sociaal Laarbeek. En dat blijven we doen.

De Werkgroep, natuurlijk!