Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

Speerpunten

  • Versterking van de 0-de lijn
  • Doorontwikkeling Dorpshuizen,
  • Agenda voor inclusief beleid
  • Bevorderen vrije schoolkeuze
  • Versterken positie mantelzorgers
  • Naast de inzet van Dorpsondersteuners willen we een loket waar mensen met problemen terecht kunnen die ze niet opgelost krijgen.
  • Wij gaan eenzaamheid tegen
  • Wij proberen dementie zoveel mogelijk in de kernen een plaats te bieden (wonen, Odensehuizen)
  • Wij gaan kinderarmoede tegen

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

De Werkgroep is trots op de sterke sociale structuur en het dorpse karakter van de Laarbeekse samenleving. Een bloeiend verenigingsleven is daar een voorbeeld van. Wij zullen er alles aan doen om deze structuur te behouden en verder te versterken. De landelijke overheid heeft een aantal taken overgedragen aan de gemeenten met daarbij een flinke bezuiniging. De Werkgroep ziet dat hierdoor een aantal zaken moet worden heringericht. Dit doen we door te investeren in de zogenaamde nulde lijn, als welzijnswerk, dorpshuizen en ondersteunende functies bij de huisarts.

Lokale initiatieven juichen wij toe en zullen we stimuleren en ondersteunen, zodat meer zaken in de wijk opgepakt kunnen worden. Wij geloven in de kracht van verbinding en samenwerking. Op deze manier versterken we de sociale structuur van de gemeenschap en krijgen we meer grip op problemen die er spelen. Zo bevorderen we ook goede zorg, goed onderwijs, voldoende inkomen, een zinvolle bezigheid en een veilige en netjes onderhouden buurt. Op dit moment ondersteunen we deze beweging door middel van dorpsondersteuners.

De Werkgroep is de partij van de menselijke maat. ”Terug naar de kern” is voor ons nog steeds een leidend principe. Mensen die met een vraag zitten of problemen niet opgelost krijgen, moeten hiervoor bij de gemeente terecht kunnen. We vinden het belangrijk om zaken dichtbij, samen met de mensen, te organiseren. Dat geldt niet alleen voor voorzieningen, maar ook voor zorg, verenigingsleven en activiteiten. De voorzieningen waar de gemeente verantwoordelijk voor is (gemeenschapshuizen, scholen e.d.) zijn goed op orde. We moeten alert blijven dat ze gedeeld worden en voor iedereen goed toegankelijk blijven.

Door de afbouw van het aantal bedden in verzorgingshuizen en ziekenhuizen blijven steeds meer mensen langer in onze gemeente wonen. Daarnaast hebben we te maken met vergrijzing en zien we steeds meer mensen met dementie. Mensen zoeken daarom zorg steeds meer in de eigen omgeving. Waar mogelijk zorgen mensen voor elkaar (familie, vrienden, buurtgenoten, Zonnebloem, KBO) en waar nodig krijgen ze professionele ondersteuning. Wij vinden het van belang dat mantelzorgers worden ondersteund, zodat ze de zorg voor hun dierbaren volhouden. De Werkgroep vindt dat kleinschalige zorginitiatieven een echte kans moeten krijgen. Onze huidige infrastructuur en gebouwen moeten toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking, kortom een inclusief beleid. Wij vinden het van belang dat er een agenda komt om deze inclusie van de samenleving te bevorderen.

Gelukkig gaat het met de meeste jeugdigen in Laarbeek goed. Dit ondersteunen wij met goede gezondheidszorg, goede scholen, goede jongerencentra en een goed verenigingsleven. Wij vinden vrije schoolkeuze van groot belang. Door middel van vouchers en subsidies maken we zoveel mogelijk verenigingen voor jongeren toegankelijk. Wij verwachten dat organisaties samenwerken. Wanneer kinderen in armoede opgroeien, ondersteunen we hen met subsidies en werken we samen met de Stichting Leergeld. De Werkgroep vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Wij zijn blij dat we een jeugdgemeenteraad en een jongerenadviesraad hebben. De jeugd wordt op die manier betrokken bij het gemeentelijk beleid.

De gemeente heeft een taak in het ondersteunen van het verenigingsleven en hun vrijwilligers; zij zijn immers de kurk waarop onze samenleving drijft. Blokkades moeten zoveel mogelijk worden weggenomen. De gemeente kan dwarsverbanden leggen omdat zij een overzicht heeft op wie waarmee bezig is. Professionele organisaties kunnen dan effectief en aanvullend worden ingezet. De Werkgroep vindt het belangrijk dat er her en der in onze gemeente ontmoetingsplekken zijn. Meestal volstaat een tafel met wat banken. Ook de speelplekken moeten in de buurt beschikbaar blijven; soms een trapveldje, soms met speeltoestellen.

De Werkgroep

Denk je mee!?

Dan is je mening uiteraard welkom! Neem contact op met onze wethouder Joan Briels of met het lid van de Werkgroepfractie dat het terrein behartigt waar jouw opmerking betrekking op heeft.