Woon- en leefklimaat

Speerpunten

 • Wij investeren in het kerkplein in Aarle-Rixtel
 • Wat ons betreft geen supermarkt op de Heuvel in Lieshout
 • Wij willen onderzoek naar nieuwe woningbouwlocaties
 • Wij willen een zelfbewoningsplicht voor koophuizen
 • Wij willen voorrang voor Laarbeekse kopers en huurders
 • Wij willen minimaal 35% sociale huurwoningen
 • Wij willen gemêleerd bouwen
 • Wij willen bouwen aan de rand van de kernen op landbouwgrond
 • Wij willen duurzame nieuw- en verbouw
 • Wij willen een herstructureringsfonds invoeren
 • Wij willen herbestemming bedrijfspanden naar woningbouw
 • Wij willen investeren in de kern van Mariahout om leegstand te voorkomen

Woon- en leefklimaat

Laarbeek is een aantrekkelijke woongemeente. Om dat zo te houden, bouwen we een gezonde mix aan woningen. Voldoende sociale – en dus betaalbare – woningen, met daarnaast ook voldoende aanbod voor de koopsector. De aanwezigheid van een dorpshuis in elke kern en het hebben van levendige en sfeervolle dorpscentra is een belangrijke voorwaarde voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Elk van de dorpskernen moet een kloppend dorpshart hebben, waar ruimte is voor kleinschalige evenementen, ontspanning en ontmoeting. Na het succesvol opwaarderen van het Oranjeplein in Mariahout, zullen komende jaren de dorpscentra in Lieshout (De Heuvel) en Aarle-Rixtel (kerkplein e.o.) aangepakt gaan worden. De werkwijze met veel ruggenspraak en suggesties vanuit de inwoners, die het Oranjeplein succesvol maakte, zal wat ons betreft ook in de andere kernen gehanteerd moeten worden. Het dorpshart is er immers voor de inwoners.

Naar het idee van de Werkgroep past een supermarkt niet bij de omvang en het karakter van de Heuvel in Lieshout. Onze voorkeur daar gaat uit naar woningbouw mogelijk gekoppeld aan horeca. We staan achter het proces dat op dit moment met de inwoners doorlopen wordt. De Werkgroep zal de uitkomsten van dat proces respecteren.

Bij het bouwen en verbouwen van huizen staat duurzaamheid voorop. Wij streven naar CO2-neutrale bouwmethoden (bv houtskeletbouw) en het stimuleren van andere verwarmingsmethoden dan gas. Daarbij willen met nieuwste ontwikkelingen op dit terrein meegaan.

De toekomst is aan de goed geïsoleerde, zelfvoorzienende woning. We spelen maximaal in op nieuwe ontwikkelingen op het terrein van energiewinning uit zon, wind en aardwarmte/geothermie. Maar duurzaamheid is meer: woningen worden flexibel gebouwd zodat ze met bewoners mee kunnen bewegen in diverse levensfasen. Ingrijpende verbouwingen worden hierdoor overbodig. De energiebalans van woningen staat hoog op de agenda van De Werkgroep. Het bouwen van nieuwe woningen geschiedt op basis van bestaande behoefte. Daarvoor is een periodiek woningmarktonderzoek een goed middel. Hierbij betrekken we ook het bestaande aanbod van koopwoningen in de verschillende kernen. De Werkgroep heeft er al vaker voor gepleit (nieuwbouw)woningen te bestemmen voor inwoners van Laarbeek. Daarvoor komen nu eindelijk wettelijke mogelijkheden. Wij willen daarvan optimaal gebruik maken.

De sociale huursector heeft onze voortdurend aandacht. Door regelmatig overleg met de woningcorporaties zorgen we ervoor dat er voor mensen met een kleinere beurs voldoende wordt gebouwd. Ook het segment net daarboven wordt door de markt momenteel slecht bediend. Voor deze groep willen we het aanbod verbeteren. De Werkgroep blijft werken aan voldoende en goede zelfstandige huisvesting, of het nu in de huur- dan wel de koopsector is. Hopelijk gaat de zogenaamde verhuurdersheffing binnenkort op de helling zodat sociale woningcorporaties weer aan hun eigenlijke taak toekomen: het bouwen, verhuren en onderhouden van betaalbare woningen voor de lagere- en modale inkomensgroepen. CPO-projecten, zoals onder andere de ”tiny-houses” in Aarle-Rixtel, hebben hun waarde bewezen. Dit is een van de voorbeelden waartoe creatief denken over woningbouw kan leiden. Laarbeek zal meer moeten kijken naar dit soort oplossingen, want er zal veel gebouwd moeten worden en dan vooral in de betaalbare sector.

Binnen de Laarbeekse woonkernen zijn nog maar beperkt gronden voor woningbouw beschikbaar. In Aarle-Rixtel en Lieshout lijkt alleen nog beperkt woningbouw mogelijk op plekken waar bestaande bebouwing gesloopt wordt (Baverdestraat en in de toekomst Brukelum). Ook door omvorming van leegstaande (winkel-/bedrijfs) panden naar woningen kan nog een aantal extra woningen worden gerealiseerd. De ervaring elders leert dat dit een duurdere vorm van woningbouw is, waarin ook onrendabele investeringen gedaan moeten worden. Wij zijn daarom voorstander van de (her)invoering van een volkshuisvestings- en/of herstructureringsfonds.

De bouwopgave van de komende jaren kan echter niet alleen in de bestaande kernen gerealiseerd worden omdat we niet alle open plekken in de kernen willen vol bouwen. Handhaven van het groene karakter van het buitengebied is een groot goed. De zorg voor voldoende betaalbare woningen voor inwoners van Laarbeek weegt echter zwaarder. We kunnen er dus niet aan ontkomen ook naar het buitengebied te kijken voor woningbouw. Dat willen wij doen door aan de randen van de bestaande kernen agrarische gronden mogelijk te herbestemmen voor kleinschalige woningbouw. Door een slimme combinatie van duurzame woningbouw met waterberging en natuurontwikkeling (zoals eerder al in de wijk Strijp in Aarle-Rixtel gebeurd is), kan het groene karakter gehandhaafd en misschien zelfs wel versterkt worden.

De Werkgroep

Denk je mee!?

Dan is je mening uiteraard welkom! Neem contact op met onze wethouder Joan Briels of met het lid van de Werkgroepfractie dat het terrein behartigt waar jouw opmerking betrekking op heeft.