Duurzaamheid en natuurontwikkeling

Speerpunten

 • Wij volgen de klimaatdoelstellingen van de overheid en doen er, waar dat kan, lokaal een schepje bovenop.
 • Wij volgen de regionale energiestrategie
 • Wij bouwen klimaat adaptief
 • Wij versnellen de inzet van ledverlichting
 • Wij willen corporaties voor zon en wind energie
 • Stop ongeadresseerde reclame
 • Vergroten biodiversiteit, natuur
 • Uitbreiden ecologische hoofdstructuur
 • Invoeren blauwe container
 • Investering in circulaire/duurzame economie
 • Autovriendelijke circulaire milieustraat
 • Geen horeca in het Gulden Land

Duurzaamheid en natuurontwikkeling

Voor De Werkgroep zijn duurzaamheid en natuurontwikkeling al vanaf haar oprichting in 1972 belangrijke thema’s. Gelukkig onderkennen steeds meer organisaties en politieke partijen dat we aan de komende generaties verplicht zijn de noodzakelijke maatregelen niet langer uit te stellen. Doen wij het zelf niet, dan zullen hogere overheden de maatregelen opleggen, want de problematiek is te ernstig. Er zijn inmiddels zoekgebieden aangewezen waar zonnevelden en windmolens kunnen worden aangelegd. Gelukkig heeft ons gemeentebestuur een voorkeursrecht gevestigd, waardoor Laarbeek zelf de regie in handen heeft. De Werkgroep is voorstander van energiecoöperaties met lokaal eigenaarschap waardoor de opbrengsten terecht komen bij onze inwoners. De Werkgroep vindt dat je zuinig om moet gaan met energie. Daarnaast zetten we in op de opwekking van schone energie en staan daarbij open voor nieuwe initiatieven zoals groene waterstof. Er zijn ook nog tal van daken waar zonnepanelen kunnen worden geplaatst. De stimuleringsmaatregelen die al in gang zijn gezet, moeten worden gecontinueerd.

Duurzaamheid betekent voor De Werkgroep het zorgzaam omgaan en het vergroten van de natuur en de biodiversiteit. Daarbij gaat het niet alleen om een mooi groen beplante gemeente, maar ook insecten, vogels en zoogdieren hebben een plaats in het natuurlijke evenwicht. Wij stimuleren circulaire landbouw en het verminderen van inzet van bestrijdingsmiddelen. Het aanpassen van het landschap door bij voorbeeld het aanleggen van bloemrijke akkerranden, het aanbrengen van nestmogelijkheden voor insecten, behoud van (historische) zandpaden, en het inruilen van de maisteelt voor andere gewassen, zoals granen. De Werkgroep streeft naar vermindering van het aantal agrarische bedrijven en dan met name de grootschalige. Bedrijven die zijn overgeschakeld naar een duurzame, circulaire, productiewijze, worden zo veel mogelijk gestimuleerd. Een voorbeeld van natuurontwikkeling is volgens De Werkgroep de aanleg van Het Gulden Land, waarin landbouwgronden worden omgezet naar natuurgebied. Wat ons betreft, past daar geen horeca in.

De Werkgroep

Denk je mee!?

Dan is je mening uiteraard welkom! Neem contact op met onze wethouder Joan Briels of met het lid van de Werkgroepfractie dat het terrein behartigt waar jouw opmerking betrekking op heeft.