Economie en werkgelegenheid

Speerpunten

  • Actief participatiebeleid bijstandsgerechtigden
  • Toegang tot Minimabeleid 120% of 130 % van bijstandsniveau
  • Versterking van de relatie met Brainport
  • Onderzoek samen met omwonenden naar de veiligheid van Artex
  • Stimuleer ondernemers tot verduurzaming

Economie en werkgelegenheid

We zien in de maatschappij een steeds grotere tweedeling ontstaan tussen arm en rijk. Het is voor mensen met een uitkering, maar ook voor mensen met een baan en een minimumloon, steeds moeilijker om rond te komen en mee te doen. Wat de Werkgroep betreft zou de invoering van een basisinkomen de beste oplossing zijn. Een verhoging van het minimumloon en de uitkeringen vinden wij wenselijk, maar dit is landelijk beleid. De gemeente is verantwoordelijk voor het minimabeleid. De Werkgroep wil dat de minimaregelingen optimaal ingezet worden ook voor de mensen met te lage inkomsten om mee te kunnen doen in de maatschappij. Daarnaast zit er een groep in de bijstandsuitkering waarvan onderzoek heeft aangetoond dat die nooit meer aan het werk komen. Zij hebben geen perspectief op participatie en inkomensverbetering. De Werkgroep wil voor deze groep actief beleid.

Laarbeek is een gemeente met enkele grote bedrijven en veel kleinschalige bedrijvigheid in diverse sectoren. Daar zijn we blij mee, want die kleinschaligheid brengt de nodige dynamiek en werkgelegenheid in de kernen met zich mee. Wij stimuleren dat grote bedrijven op bedrijventerreinen gehuisvest zijn. Zeker als ze – vanwege verontreiniging, geur, geluid, verkeer – overlast gevend zijn. Bij bedrijven die binnen de woonkern gehuisvest zijn, willen we de mogelijkheid tot verplaatsing naar een bedrijventerrein onderzoeken en als serieuze optie openhouden.

Bedrijventerrein Bemmer IV is afgelopen jaren uitgegroeid tot een grote, duurzame regionale bedrijvenlocatie met een variatie aan kleine en grote ondernemingen. Bij de inrichting zijn de historische en landschappelijke omgeving als uitgangspunt genomen. De inpassing van bestaande natuurwaarden en realisatie van groen en blauw (waterbergingen) zorgen voor een duurzame uitstraling. Waar mogelijk willen we ook de overige delen van Bemmer op eenzelfde wijze revitaliseren en een nieuwe toekomst geven. De oudere bedrijventerreinen in de kernen willen we samen met de ondernemers weer bij de tijd brengen.

Parkmanagement heeft aangetoond bij de inrichting en uitrusting van bedrijventerreinen een goede functie te hebben. Voor de komende jaren zien wij daar voor hen ook een rol weggelegd bij duurzaamheidvraagstukken als verminderen van CO2-uitstoot, energieverbruik en een betere afvalscheiding. Het Ondernemersfonds kan hierin een stimulerende rol hebben. Grootschaliger ontwikkelingen als die van geothermie, willen we samen met het bedrijfsleven onderzoeken.
Wij willen via het “Innovatiehuis De Peel”, de relatie tussen het Laarbeeks bedrijfsleven en Brainport versterken. Natuurlijk zijn er ook grenzen aan wat we willen in ons kwetsbare buitengebied. Er zijn grenzen aan de overlast en grenzen aan wat kan in het licht van eerlijke concurrentie.

Vooral in de kleinere kernen is een verschuiving merkbaar in de detailhandel. Dat heeft vooral te maken met de veranderingen in ons koopgedrag waardoor de levensvatbaarheid van de ondernemingen in de knel komt. De rol van de centrummanager, om samen met ondernemers te komen tot plannen voor versterking van het aanbod, zien we als een kansrijke ontwikkeling.

De Werkgroep

Denk je mee!?

Dan is je mening uiteraard welkom! Neem contact op met onze wethouder Joan Briels of met het lid van de Werkgroepfractie dat het terrein behartigt waar jouw opmerking betrekking op heeft.