Veiligheid

Speerpunten

  • Verkeersremmende maatregelen in de dorpskernen: zebrapaden in de Koppelstraat in Beek en Donk en de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel, ontwikkeling Oranjeplein in Mariahout, aanpak kerkplein Aarle-Rixtel, kwaliteitsimpuls centrum Lieshout
  • Ruimere openstelling dorpshuizen, onderzoek andere gebruikersvormen
  • Ontlasting van mantelzorgers
  • Logeeropvang in Laarbeek
  • Indicatievrije dagbesteding voor kwetsbare inwoners (ouderen) in de kernen
  • Rolstoelvriendelijke trottoirs, toegankelijkheid van gebouwen, inclusief beleid.
  • Goede zorg en ondersteuning bij de mensen thuis
  • Doorontwikkeling recreatie en toerisme

Veiligheid

Een belangrijke taak van de overheid is zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving. Die veiligheid gaat in onze ogen verder dan alleen het tegengaan van criminaliteit en allerlei vormen van overlast. Ook het veilig omgaan met (vertrouwelijke) gegevens en de zorg voor een gezonde leefomgeving horen ook tot die veiligheid.

Veiligheid is niet iets dat alleen maar aangepakt moet worden als het kwaad al is geschied. Juist de preventie, het voorkomen van allerlei vormen van criminaliteit en overlast, is belangrijk. Daarvoor hebben overheid en inwoners elkaar nodig. Inwoners zijn immers de ogen en oren in een wijk en signaleren zaken die anders voor politie en gemeentelijke handhavers verborgen blijven. Politie en BOA’s dienen goed bekend en gemakkelijk benaderbaar te zijn; zo min mogelijk achter het bureau en zoveel mogelijk in de wijk. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat signalen gemeld worden en inwoners moeten er evenzeer op kunnen vertrouwen dat die dan worden opgepakt en – waar nodig – actie wordt ondernomen. Wij vinden het belangrijk dat de melder te horen krijgt wat er met zijn/haar melding gebeurd is.

Samenwerking tussen meerdere overheidsinstanties door middel van het PIT (Peelland Interventie Team) leidt tot bestrijding van zware criminaliteit en voorkomen van ondermijning. Dit kan op onze steun rekenen. Een van de zaken waarvan veel mensen overlast ervaren, is het vuurwerk rondom de jaarwisseling. Als partij hebben we al eerder een motie ingediend om in die periode geen (knal)vuurwerk meer toe te staan. Wij blijven voorstander van een vuurwerkverbod. Met een door de gemeente georganiseerde vuurwerkshow kunnen we de overlast tegengaan en toch het nieuwe jaar kleurrijk verwelkomen.

Nu de wereld steeds digitaler is geworden en de beschikbaarheid van de correcte gegevens steeds belangrijker, is een goede gegevensbeveiliging onontkoombaar. Ook hierbij is voorkomen beter dan genezen. De Werkgroep vindt het belangrijk dat de gemeentelijke digitale infrastructuur en gegevensbeveiliging aan alle hedendaagse eisen voldoet. De digitale weerbaarheid van de gemeente dient regelmatig getest te worden via ”ethische hackers”.

De Werkgroep

Denk je mee!?

Dan is je mening uiteraard welkom! Neem contact op met onze wethouder Joan Briels of met het lid van de Werkgroepfractie dat het terrein behartigt waar jouw opmerking betrekking op heeft.