Standpunten

 • We zetten de mens centraal, niet het systeem
 • We gaan uit van vertrouwen, niet van wantrouwen
 • We gaan uit van wat wel kan in plaats van wat niet kan
 • We kijken naar wat iets oplevert, niet naar wat iets kost
 • We willen oorzaken aanpakken in plaats van symptomen
 • We zoeken integrale oplossingen en geen deeloplossingen
 • We kiezen voor duurzame oplossingen in plaats voor korte termijn gewin

Speerpunten

Duurzaamheid en natuurontwikkeling

 • Wij volgen de klimaatdoelstellingen van de overheid en doen er, waar dat kan, lokaal een schepje bovenop.
 • Wij volgen de regionale energiestrategie
 • Wij bouwen klimaat adaptief
 • Wij versnellen de inzet van ledverlichting
 • Wij willen corporaties voor zon en wind energie
 • Stop ongeadresseerde reclame
 • Vergroten biodiversiteit, natuur
 • Uitbreiden ecologische hoofdstructuur
 • Invoeren blauwe container
 • Investering in circulaire/duurzame economie
 • Autovriendelijke circulaire milieustraat
 • Geen horeca in het Gulden Land

Wonen en leefklimaat

 • Wij investeren in het kerkplein in Aarle-Rixtel
 • Wat ons betreft geen supermarkt op de Heuvel in Lieshout
 • Wij willen onderzoek naar nieuwe woningbouwlocaties
 • Wij willen een zelfbewoningsplicht voor koophuizen
 • Wij willen voorrang voor Laarbeekse kopers en huurders
 • Wij willen minimaal 35% sociale huurwoningen
 • Wij willen gemêleerd bouwen
 • Wij willen bouwen aan de rand van de kernen op landbouwgrond
 • Wij willen duurzame nieuw- en verbouw
 • Wij willen een herstructureringsfonds invoeren
 • Wij willen herbestemming bedrijfspanden naar woningbouw
 • Wij willen investeren in de kern van Mariahout om leegstand te voorkomen

Bereikbaarheid

 • Wij willen geen snelweg naast het Wilhelminakanaal
 • Wij stimuleren openbaar vervoer
 • Wij zetten in op de fiets, verbeteren fietspaden en meer veiligheid op buitenwegen
 • Wij willen een oplossing voor de Beekse brug die niet leidt tot meer verkeer in onze kernen
 • Wij willen een rotonde op de Deense hoek
 • Wij willen 30 km in de kern en 60 op de buitenwegen

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

 • Versterking van de 0-de lijn
 • Doorontwikkeling Dorpshuizen,
 • Agenda voor inclusief beleid
 • Bevorderen vrije schoolkeuze
 • Versterken positie mantelzorgers
 • Naast de inzet van Dorpsondersteuners willen we een loket waar mensen met problemen terecht kunnen die ze niet opgelost krijgen.
 • Wij gaan eenzaamheid tegen
 • Wij proberen dementie zoveel mogelijk in de kernen een plaats te bieden (wonen, Odensehuizen)
 • Wij gaan kinderarmoede tegen

Veiligheid

 • Wij bestrijden ondermijning en zware criminaliteit
 • Vuurwerkverbod, 1 vuurwerkshow per kern tijdens de jaarwisseling
 • Handhaving snelheid 30 kilometerzones
 • Inzet van ethische hackers t.b.v. digitale veiligheid

Economie en werkgelegenheid

 • Actief participatiebeleid bijstandsgerechtigden
 • Toegang tot Minimabeleid 120% of 130 % van bijstandsniveau
 • Versterking van de relatie met Brainport
 • Onderzoek samen met omwonenden naar de veiligheid van Artex
 • Stimuleer ondernemers tot verduurzaming

Financiën

 • Wij hebben een behoedzaam financieel beleid, maar zorgen voor een goed (onderhouden) voorzieningenniveau
 • Wij doen mee met de ontwikkelingen in het kader van verduurzaming van onze samenleving
 • Alleen  indien nodig vragen we een bijdrage van onze inwoner

Bestuur

 • Wij blijven een zelfstandige gemeente
 • Wij zijn voor openheid, ook over de financiën van de Laarbeekse politieke partijen.

Uitgebreide standpunten

De bestuursperiode die na de verkiezingen wordt ingezet, zal voor een groot deel in het teken staan van twee overheersende thema’s. Het ene is de coronacrisis, waarvan het eind nog niet in zicht is en die ons steeds voor nieuwe uitdagingen kan stellen. Het tweede is de klimaatcrisis die we samen met andere gemeenten, provincies, landelijke overheid en andere landen zullen moeten oppakken.

Beide crises dulden geen uitstel en zullen voortvarend moeten worden aangepakt. Onze gemeente zal ze niet oplossen, maar iedereen – dus ook wij – zal zijn of haar steentje moeten bijdragen. Nu is duurzaamheid al  alle vijftig jaren van het bestaan van De Werkgroep de leidraad voor het beleid geweest. Ook de komende jaren kijken we voor alle beleidsonderdelen hoe de effecten op de duurzaamheidsdoelstellingen zijn. Daar zal ons beleid de komende vier jaar op gericht zijn.

Een ander, niet minder belangrijk, punt is de tweedeling in de maatschappij. De welvaart wordt niet eerlijk verdeeld en de verschillen tussen arm en rijk worden groter. De Werkgroep vindt dat iedereen in de maatschappij moet kunnen meedoen en zal het beleid in de komende vier jaar ook hier op richten.