Financiën

Speerpunten

  • Wij hebben een behoedzaam financieel beleid, maar zorgen voor een goed (onderhouden) voorzieningenniveau
  • Wij doen mee met de ontwikkelingen in het kader van verduurzaming van onze samenleving
  • Alleen  indien nodig vragen we een bijdrage van onze inwoner

Financiën

Voor De Werkgroep zijn de gemeentelijke financiën belangrijk, maar niet het belangrijkste. Het gaat er vooral om dat er goede voorzieningen in Laarbeek zijn en dat die betaalbaar zijn. Dat is al sinds de start van Laarbeek in 1997 zo en De Werkgroep werkt eraan dat zo te houden. Laarbeek is in de regio immers nog steeds een gemeente met lage lasten en dat maakt ons best wel trots.

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan het creëren van voldoende reserves om de bestaande voorzieningen goed te kunnen onderhouden en – tegen de tijd dat het nodig is – te kunnen vervangen. Kosten voor leges, afvalstoffen en riolering zijn kostendekkend. De OZB is de enige beïnvloedbare structurele inkomstenbron voor de gemeente.
De Werkgroep streeft naar een stabiel financieel beleid. Als het aan ons ligt, wordt het financieel beleid van de afgelopen jaren ook de volgende raadsperiode voortgezet. Daarbij blijft ons uitgangspunt dat nut en noodzaak van de uitgaven zijn aangetoond en dat de kosten daarvan in relatie staan tot de maatschappelijke opbrengsten. Daarbij hebben investeringen in duurzaamheid in onze ogen uiteraard een streepje voor.

De Werkgroep

Denk je mee!?

Dan is je mening uiteraard welkom! Neem contact op met onze wethouder Joan Briels of met het lid van de Werkgroepfractie dat het terrein behartigt waar jouw opmerking betrekking op heeft.