Brief aan PNL naar aanleiding van de bestuurscrisis in Laarbeek

Geacht bestuur van PNL, geachte raadsleden van PNL, 

Zoals bekend zijn de fracties van de Werkgroep, ABL, CDA en PvdA op dinsdagavond 2 juli bijeen geweest om de ontstane situatie te bespreken.

We hebben tijdens de raadsvergadering op 27 juni geconstateerd, dat wethouder Van der Zanden voor uw partij niet had hoeven vertrekken. De delegatie namens uw partij bevestigde op 1 juli jl. dat uw partij nog steeds achter het coalitieakkoord ‘Handen ineen’ staat.

In de dagen hierna hebben de vier resterende partijen hier verder over gesproken. Hierbij zijn we tot het volgende besluit gekomen, dat we bij deze met u willen delen.

Het vertrouwen in PNL is de afgelopen weken, na de onderhandelingen en het daaropvolgend ingediende ontslag door wethouder Van der Zanden wegens gebrek aan steun vanuit haar partij PNL, dusdanig beschadigd dat een ongewijzigde voortzetting van de afspraken voor ons niet langer realistisch is. De Werkgroep, ABL, CDA en PvdA staan daarentegen nog steeds achter de inhoud van het raadsbrede akkoord ‘Handen ineen’. Wij onderschrijven de inhoud daarvan onverkort en zullen blijven zorgdragen voor de uitvoering hiervan. Gezien het door wethouder Van der Zanden ingediende ontslag, kiezen we hierbij voor een voortzetting van een college met de resterende 4 wethouders. Blijvende deelname aan de coalitie door PNL sluiten wij niet uit. In het belang van Laarbeek willen wij samen met PNL de schouders onder de uitvoering van het akkoord blijven zetten. En hiermee de goede elementen uit de samenwerking van het afgelopen jaar behouden.

We begrijpen dat ook PNL zich zal beraden over deze nieuwe situatie en of u het akkoord wil blijven steunen en in welke vorm. Vanuit de gedachte dat we allemaal het beste voorhebben met Laarbeek wensen wij u hierbij veel wijsheid toe en wachten uw besluit met belangstelling af.

Met vriendelijke groeten,

Besturen en fracties van De Werkgroep, ABL, CDA en PvdA.

Rick van Bree

Fractievoorzitter De Werkgroep

Woordvoerder namens De Werkgroep, ABL, CDA, en PvdA.

CC aan het ED en De MooiLaarbeek krant