De toekomst is dichterbij dan u denkt!

Afgelopen donderdag was er een raadsbijeenkomst over de Regionale Energiestrategie en de visie op de Warmtetransitie. Door een technisch probleem was deze vergadering helaas niet live te volgen. Via de website van de gemeente zijn de presentaties en discussies alsnog te bekijken.

De Regionale Energiestrategie (RES) gaat over het grootschalig opwekken van duurzame energie via windmolens en/of zonnepanelen. Dat wordt regionaal aangepakt omdat de rijksoverheid dat vereist en omdat wat de ene gemeente doet, gevolgen heeft voor de omliggende gemeenten.
Als het gaat om windmolens, dan zijn in Laarbeek nog twee zoekgebieden ‘in de race’: ten noorden van Mariahout en ten oosten van Beek en Donk, tegen Boerdonk aan. Dit laatste gebied heeft niet onze voorkeur, omdat het meer negatieve invloed op de omgeving heeft. Na regionale afstemming zal de gemeenteraad over enkele maanden nog een besluit moeten nemen.
Voor wat betreft de zonneweiden heeft de raad vorig jaar al aangegeven geen bezwaren tegen een tweetal projecten te hebben. Daarbij zijn door de raad unaniem een aantal randvoorwaarden gesteld, o.a. dat de projecten goed in de omgeving moeten worden ingepast en dat ook omwonenden de kans moeten krijgen in de (financiële) opbrengsten te kunnen delen.  

Het tweede bespreekpunt was de warmtetransitie, oftewel: hoe kunnen woningen zonder gas verwarmd gaan worden. Duidelijk is dat het aardgas in Nederland zijn langste tijd gehad, niet alleen vanwege de grondverzakkingen in Groningen, maar ook vanwege de noodzakelijke vermindering van de CO2-uitstoot. De rijksoverheid heeft vastgelegd dat Nederland binnen nu en 30 jaren voor verwarming geen gebruik meer maakt van fossiele grondstoffen, zoals olie of gas. Elke gemeente moet vastleggen, hoe dat ze dat doel willen bereiken. Over de te volgen lijn was in de gemeenteraad geen eenstemmigheid. Waar de ene partij pleitte voor een afwachtende houding, omdat er misschien nieuwe verwarmingsvormen (zoals waterstof) gaan komen, heeft de fractie van De Werkgroep juist gepleit voor een integrale regierol van de gemeente:

  • ga snel aan de slag met verdere energiebesparende maatregelen (want alles wat je bespaart, hoef je ook niet op te wekken);
  • inventariseer de warmtebehoefte per wijk en onderzoek per wijk de verschillende verwarmingsmogelijkheden;
  • zorg dat je met inwoners in gesprek blijft over de mogelijke keuzes en houdt maatregelen voor mensen met een kleinere beurs betaalbaar.

Voor Laarbeek staan nu twee onderzoeksprojecten op de rol: een onderzoek naar een warmtenet in Mariahout o.b.v. zonthermie en (samen met Helmond) de aanleg van een warmtenet o.b.v. thermische energie uit het afvalwater van de RWZI in Aarle-Rixtel.

Als De Werkgroep hebben we nogmaals benadrukt dat we voortvarend aan de slag moeten met deze onderzoeken en dat we niet moeten afwachten, maar moeten doorpakken. Want de toekomst is dichterbij dan menigeen denkt.