Gezond de toekomst in

Op 11 november bespraken we in de raadsvergadering de begroting van Laarbeek voor 2022.
Hieronder vind je de beschouwing, zoals wij die deze avond voorgelezen hebben.
We denken daarmee duidelijk te maken wat wij belangrijk vinden voor de toekomst van Laarbeek.


Beschouwing Begroting 2022 –  raadsfractie De Werkgroep

“Gezond de toekomst in” is de naam van de Laarbeekse begroting 2022. De Laarbeekse begroting 2022 ziet er inderdaad financieel gezond uit. We schrijven weer zwarte cijfers en de vooruitzichten zijn ook goed. Daarbij moeten we wel beseffen dat de goede cijfers vooral een gevolg zijn van aanpassing van de bijdragen uit het Gemeentefonds, mede als correctie van de tekorten van voorgaande jaren. We moeten dus niet te vroeg juichen en ons nu niet rijk rekenen. Maar gelukkig geven de huidige meevallers wel de ruimte te kijken of eerder ingerekende bezuinigingen nog gehandhaafd moeten blijven.

Als fractie van De Werkgroep hebben we met het gezamenlijke raadsprogramma “Handen ineen” en de Kadernota van dit voorjaar in ons achterhoofd naar de begroting gekeken. We zien dat veel van de voornemens en uitgangspunten van beide stukken gerealiseerd kunnen gaan worden. Op zich wel bijzonder dat een College ook een aantal wensen van de oppositie in de begroting een financiële vertaling geeft. Dat noemen ze geloof ik “over de eigen schaduw heen springen”. Complimenten daarvoor!

Dat we het in Laarbeek in financieel opzicht goed voor elkaar hebben, wil niet zeggen dat we geen zorgpunten hebben. Helaas toch wel. Onlangs hoorden we Mark Rutte namens ons Nederlanders in Glasgow roepen om “Actie, actie, actie!” Wie had ooit kunnen denken dat wij als fractie van De Werkgroep hem nog eens instemmend zouden citeren. Het leek ook wel mooi op onze voormalige verkiezingsleuze: “Gewoon doen”. Helaas werd Ruttes roep om actie niet door actie gevolgd; toen het aankwam op daden, bleek zijn roep een loze kreet. Wat ons betreft gaat er wèl snel gewerkt worden aan het echt duurzaam maken van onze wereld. Werken aan een gezonde leefomgeving en biodiversiteit, koesteren en versterken van de natuur, kortom een omslag naar een duurzame samenleving is in onze ogen van levensbelang: niet alleen voor de mensen van nu, maar vooral voor onze kinderen en kindskinderen en de verdere generaties.

Als gemeente zijn we al mooie duurzame  stappen aan het zetten, maar we zijn er nog lang niet. Ook op gemeentelijke gebouwen moeten zonnepanelen duurzaam elektriciteit opwekken. De plannen zijn er wel, maar nu nog de “actie, actie, actie!” We blijven dat in 2022 met vertrouwen, maar wel kritisch volgen. We hebben nog een wereld te winnen, ook in Laarbeek!. Het feit dat er misschien ooit betere methoden voor energieopwekking kunnen komen, mag niet leiden tot uitstel van de nu noodzakelijke beslissingen.

Een tweede zorgpunt voor ons is de steeds toenemende tweedeling in de samenleving. Enerzijds de mensen, die de gejaagdheid van de ontwikkelingen kunnen volgen en anderzijds de mensen, die het niet meer kunnen bijbenen en afhaken. Enerzijds de mensen, die het financieel goed voor elkaar hebben met een goed betaalde baan, een gesubsidieerde elektrische auto en een mooi koophuis met hypotheekrenteaftrek; anderzijds de mensen met een baan net boven het minimumloon, en die in een slecht geïsoleerde huurwoning moeten wonen, waarvan de huur elk jaar weer stijgt. Zeker nu met de sterk stijgende energielasten en stijgende kosten van levensonderhoud is een steeds groter wordende groep inwoners niet meer in staat de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Juist die mensen dreigen af te haken en niet meer met de ontwikkelingen mee te kunnen. Dat mag in een rijk land als het onze toch niet kunnen? Zeker niet in een gemeente, die het financieel weer wat beter voor de wind gaat. Daarom dienen PvdA en De Werkgroep samen een motie in, waarin we extra financiële middelen en maatregelen vragen om deze groep medeburgers nu te ondersteunen.

Vanuit deze onderlinge solidariteit is het voor ons onbestaanbaar het PNL-amendement om de OZB-verhoging in 2022 op 0% te zetten te ondersteunen. Zeker met het oog op de komende verkiezingen klinkt zo’n voorstel uiteraard sympathiek, maar dit mooi ogende gebaar komt alleen ten goede aan de inwoners met een eigen woning. Sterker nog: de inwoners met de duurste huizen profiteren het meest van dit verkiezingscadeau; de OZB is immers op de woningwaarde gebaseerd. Het kan toch niet zo zijn, dat een overheid de rijkste huiseigenaren bevoordeelt ten koste van degenen, voor wie een eigen huis onbereikbaar is? Als we als gemeente iets voor onze inwoners willen doen, dan moet dat in onze ogen voor allemaal gelden en niet alleen voor huiseigenaren. De Werkgroep vertrouwt erop dat de Laarbeekse huiseigenaren meer solidariteit tonen, dan uit dit amendement spreekt.

Onze fractie kan de PNL-collega’s echter ook weer geruststellen. Hun motie om een herstructureringsfonds t.b.v. de sociale woningbouw in te stellen, begrijpen we wel helemaal. Bij de behandeling van de Grondnota in de Commissie AZ had ‘onze’ wethouder Briels immers al aangegeven dat daarover nagedacht werd. Graag willen we eerst van het College horen of de in de motie voorgestelde constructie past binnen de geldende begrotingsregels van het BBV. In de tweede termijn zullen we dan aangeven of we het voorstel kunnen steunen.

Ook wat betreft de overige moties heeft De Werkgroep een ‘positieve grondhouding’. We luisteren echter eerst naar de verdere onderbouwing van de indieners en de reactie daarop van het College, voordat we ons definitieve standpunt laten horen.

Het doet ons goed in de begroting te zien dat de initiatieven die afgelopen jaren zijn ingezet om zorg en welzijn meer op lokaal niveau en in bestaande kaders te organiseren –de zgn. 0-de lijn- steeds meer vruchten beginnen af te werpen: de zorgvragers worden beter geholpen en zijn meer tevreden en bovendien zijn de steeds stijgende kosten van zorg en WMO daardoor beteugeld. Wat ons betreft: op deze weg doorgaan!

Regeren is zoals altijd: vooruitzien. Dat doen we dan ook richting het jaar 2022 en verder.

De verkeerssituatie bij de Beekse brug vraagt al jaren om aandacht. De nu door de provincie voorgestelde oplossing om de Bosscheweg af te sluiten is voor ons echter onbespreekbaar. Daar gaat de provincie bovendien niet over; een besluit daarover moet de gemeenteraad nemen en wat ons betreft wijzen we dat voorstel dus af. Een oplossing voor de doorstroming bij de Beekse brug mag immers niet leiden tot meer verkeer dwars door Beek en Donk. Waar we in onze andere kernen het doorgaande verkeer tegengaan, gaan we het over Brandstraat en Koppelstraat niet bevorderen. Dat zou de omgekeerde wereld zijn.

In Aarle-Rixtel zijn in de Dorpsstraat de eerste verkeersmaatregelen genomen om de snelheid van het doorgaande verkeer te matigen. Samen met het Dorpsplatform zal bekeken moeten worden of die maatregelen voldoende effectief zijn en geen ongewenste bijeffecten hebben. De volgende stap zal de herinrichting van het Kerkplein zijn. Met instemming zien we dat onze vorig jaar ingediende motie daaromtrent in 2022 tot uitvoering gaat komen. De zorgen die zijn geuit over de veiligheid van overstekende kinderen zijn begrijpelijk; wij vragen aan het College daar aandacht voor.

Met het vertrek van horeca en supermarkt uit Mariahout, komt de leefbaarheid in die kern in het gedrang. De leegstaande panden aan de doorgaande weg vormen bovendien geen fraai beeld. Wij zijn blij dat er inmiddels betrokken inwoners zijn die ideeën ontwikkelen om die plekken een nieuwe invulling te geven. Wij vragen het College samen met het dorp nieuw leven in die plekken te blazen. Vanuit onze fractie zullen wij door de gemeenschap gedragen plannen zoveel mogelijk ondersteunen.

Over de centrumplannen in Lieshout hebben we afgelopen jaar al meermaals in de Raad met elkaar gesproken. Hopelijk kunnen we in 2022 een besluit nemen over de ontwikkeling van De Heuvel. De financiële randvoorwaarden voor een mooi plan zijn er in de begroting. Laat daarbij echter één ding duidelijk zijn: zoals we al meer hebben gezegd zijn het niet de projectontwikkelaars die de plannen bepalen! Binnen de kerkgracht passen geen parkeerplaatsen wat ons betreft. En wat voor verdere plannen er straks ook aan de Raad worden voorgelegd, voor ons zijn die alleen acceptabel als ze kunnen rekenen op draagvlak onder de mensen voor wie we het tenslotte allemaal doen. Dat zijn en blijven de inwoners van Lieshout zelf.

Als De Werkgroep beseffen we terdege dat het gemeentebestuur geen ijzer met handen kan breken. We zijn van veel externe factoren en andere partijen afhankelijk. Toch willen wij het College vragen wat meer de regie te pakken bij de ontwikkelingen in de kernen. Daarbij gaat het ons niet alleen om woningbouw en beschikbaarheid van voorzieningen, maar ook om de regie in de vormgeving van maatschappelijke projecten. Zo horen wij bijvoorbeeld van meerdere inwoners kritische opmerkingen over de inrichting/vormgeving van de huiskamerprojecten in de gemeenschapshuizen. Wij denken dat het goed is als de wethouder en het stichtingsbestuur de raadscommissie in een van de komende vergaderingen eens bijpraat over de ontwikkelingen.

We zijn alles bij elkaar –met enkele kritische noten- tevreden over deze begroting. Het geeft een positieve vooruitblik naar de komende jaren.

Volgens De Werkgroep toont deze nog steeds voortdurende crisistijd nog maar eens aan dat we elkaar hard nodig hebben. Dat gaat voor ons verder dan enkel het denken in financiën, onderdak en primaire levensbehoeften. Het gaat ook om verbinding en ontmoeting.

Het jaar 2022 is voor ons een bijzonder jaar. Laarbeek bestaat volgend jaar immers 25 jaar en De Werkgroep als lokale politieke partij zelfs al 50 jaar! Wij hebben het vizier steeds op leefbaarheid, natuur en onze meest kwetsbare inwoners. Soms zijn we een beetje eigenzinnig maar altijd op samenwerking gericht. Iets waar we trots op zijn en wat we koesteren.
Zo’n jubileumjaar schept ook verplichtingen, die we zoals altijd energiek zullen oppakken. We vertrouwen erop dat we van 2022 in meerdere opzichten een gezond jaar kunnen maken.