Jaaroverzicht 2020

In een terugblik op 2020 staat voor ons allen de Corona-crisis centraal.  In de eerste plaats natuurlijk vanwege de zorgen over de gezondheid van onze familie en vrienden. Het jaar bracht veel onzekerheid. Hopelijk wordt 2021 voor iedereen een beter jaar.  Als politieke partij hebben we de Corona-aanpak door onze gemeente op de voet gevolgd. Daarnaast hebben we – ondanks de beperkingen bij het vergaderen – toch het nodige voor elkaar gekregen. Hieronder een terugblik op ons politieke jaar:

Januari
Het blijkt dat er nog € 800.000 euro beschikbaar was van het zonnepanelenproject de Groene Zone. De wethouder geeft aan dat veel inwoners door vertraging en late communicatie deze regeling pas laat hadden weten te vinden.  Samen met de andere coalitiepartijen stemmen we ermee in om dit project  te verlengen. Als De Werkgroep dienen we een amendement in om 300.000 van dit bedrag te gebruiken voor het invoeren van duurzaamheidsleningen. En succesvol. Het amendement wordt overgenomen.

Helaas moeten we in januari ook afscheid nemen van Veerle van Schaijk als raadslid voor onze partij. Vanwege haar verhuizing naar Mierlo gaat zij gemeente(raad) verlaten. In de  vergadering wordt ze uitvoerig bedankt én geeft ze ons allen nog goede raad voor de toekomst.

Februari:
In 2022 wordt landelijk de Omgevingswet ingevoerd.  In Laarbeek is een raadswerkgroep Omgevingswet ingesteld die dit proces nauwlettend volgt, om zo de raad tijdig te kunnen informeren. Jos Gruijters en René van Heugten worden namens De Werkgroep lid van deze raadwerkgroep. De wet bundelt 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Voordelen van de nieuwe wet zijn o.a.: minder en voorspelbare regelgeving, meer ruimte en vrijheid voor initiatiefnemers, en snellere besluitvorming.

Maart:
We nemen als gemeenteraad het besluit om op 142 percelen in Mariahout een voorkeursrecht te vestigen. Bij een voorkeursrecht moeten de eigenaren, wanneer zij hun grond willen verkopen, deze eerst aan de gemeente aanbieden. We nemen dit besluit omdat we maximaal regie willen houden op de energietransitie en ter bescherming van de grondeigenaren en de omwonenden. Met windturbines wordt immers veel geld verdiend, we willen voorkomen dat investeerders en beleggingsmaatschappijen weglopen met de winst. We willen de opbrengsten zoveel mogelijk in Laarbeek laten landen.

In deze vergadering wordt René van Heugten geïnstalleerd als nieuw raadslid namens onze partij. Hiermee wordt de plek van Veerle van Schaijk weer opgevuld en is de fractie weer compleet.

April:
Het voornemen om een geldkiosk te plaatsen bij de Michaëlkerk houdt leden uit onze partij  bezig. Bewoners uit de directe omgeving van de Michaëlkerk benaderen ons en spreken – net als de dorpsraad – hun zorgen uit.  Als De Werkgroep stelden wij in de raadsvergadering vragen aan het college, met name over de vraag in hoeverre de omgevingsdialoog met inwoners plaats heeft gevonden. Op dit moment loopt nog een gerechtelijke procedure over de vraag of de RABO-bank de geldkiosk daar kan plaatsen

Mei:
De door ons eerder voorgestelde duurzaamheidslening wordt in een verordening vastgelegd. Dat geeft de inwoners van Laarbeek de gelegenheid om hun huis te voorzien van duurzame – en dikwijls ook kostenbesparende – maatregelen. Ook het amendement van onze partij – om deze regeling niet voor te behouden aan woningeigenaren, maar ook (onder voorwaarden) open te stellen voor huurders werd met een kleine aanpassing aangenomen. Dit biedt alle inwoners kansen. Niet alleen de huiseigenaren, maar iedereen. Duurzaam en sociaal. Helemaal passend bij De Werkgroep

Ook kregen we steun bij onze motie om Laarbeek aan te laten sluiten bij ‘Coalition of the Willing”, zodat een deel van de alleenstaande vluchtelingenkinderen(!) uit Griekenland opgevangen zouden kunnen worden in Nederland. Dit duidelijke signaal heeft Laarbeek samen met vele andere gemeenten aan de landelijke overheid kunnen geven.

Juni:
Na een uitvoerige voorbereiding in de commissie ruimtelijk domein stemmen we in met het bomenvervangingsplan voor Laarbeek. Alle bomen in de gemeente zijn in beeld gebracht en er is voor vele jaren geïnventariseerd wat de (financiële) consequenties zijn.

De vervanging van de audiovisuele middelen in het gemeentehuis vormt een kostenpost maar de huidige apparatuur voldoet per september niet meer aan de wettelijke eisen én hapert al steeds vaker. De vernieuwing zorgt ervoor dat maximale transparantie richting de inwoners mogelijk is én dat de inhoud van de vergaderingen voor iedereen toegankelijk is. Dat vinden wij als de Werkgroep belangrijk.

Ook zijn we blij met ontwikkelingen rondom Zonnetij in Aarle Rixtel. De landelijke beleidslijn is dat iedereen langer thuis moet blijven wonen. Daarom wordt gezocht naar alternatieve manieren van wonen. Het gaat dan om de veiligheid van de verdwenen bejaardenhuizen, maar toch ook de zelfstandigheid van thuis.  Het concept Zonnetij sluit hier naadloos bij aan.  Het past ook helemaal bij de visie van onze partij. Door in te zetten op de organisatie van algemene voorzieningen, wordt de inzet van dure maatwerkvoorzieningen voorkomen. Dit levert naast goede zorg, dichtbij huis, ook een kostenbesparing op.

Juli:Net als alle Nederlandse gemeenten is het voor Laarbeek lastig om de financiën sluitend te krijgen. Zoals vooraf was begroot, sluit de jaarrekening 2019 met een negatief resultaat. De accountant heeft de jaarrekening gecontroleerd en is van oordeel dat die correct is en dat Laarbeek nog steeds een financieel gezonde gemeente is.  In vergelijking met de meeste andere gemeenten staan we er zelfs beduidend beter voor waarbij, volgens de accountant, onze reserves ruimschoots voldoende zijn om toekomstige incidenten tegenvallers op te kunnen vragen. “reserveposities meer dan uitstekend’, zo luidt het oordeel dan ook.

En na een lange periode mogen we elkaar weer ontmoeten. Op 5 juli hebben we een waardevolle ontmoeting met bestuur, fractie en leden in de achtertuin van Rick. Het voelt goed om na lange, lange tijd weer eens bij te praten, over gezondheid, vakantieplannen en politiek. Dit alles zorgde voor bevestiging. We weten waar we voor staan: een duurzaam en sociaal Laarbeek, waarbij verbondenheid, toegankelijkheid en transparantie hoog in het vaandel staan. We houden de financiën daarbij scherp in de gaten. Een eerlijk verhaal, zonder stemmingmakerij.

Augustus:
De Werkgroep wordt benaderd door verschillende mensen uit Lieshout, met vragen over de bouwplannen aan De Heuvel. Daarom hebben we bij de start van de vergadering vragen gesteld over de plannen én de communicatie daarover. Het college van B&W zegt toe dat op 16 september een presentatie zal worden gegeven. Deze wordt live uitgezonden zodat iedereen kan meekijken. De bewoners van Lieshout worden daarna nog verder geïnformeerd. Als De Werkgroep zullen we dit vanzelfsprekend nauwlettend volgen.  Wij hebben benadrukt dat er veel aandacht moet uitgaan naar de betrokkenheid van de inwoners van Lieshout.

Zonneparken kunnen een aandeel leveren aan het duurzaam energie opwekken in Laarbeek.  Vier voorstellen liggen ter bespreking. Bij de voorstellen voor aanleg van zonneparken is rekening gehouden met landschappelijke inpassing en natuurontwikkeling. Als raad vinden we het belangrijk dat dergelijke zonneparken voordelen brengen voor de inwoners van Laarbeek, dat ze landschappelijk zorgvuldig worden ingepast en dat er ter compensatie maatregelen worden getroffen die de biodiversiteit in het gebied ten goede komen. De voorliggende plannen zullen daarop getoetst worden. Financiële voordelen zijn daarbij ook element. Wij blijven dit vanzelfsprekend kritisch volgen, maar zien ook veel kansen voor Laarbeek.

September
We brengen als raad een bezoek aan Beek en Donk. Onder leiding van de dorpsraad luisteren we naar jongerenwerker Bart Heldens van LEV Laarbeek over de contacten met de jeugd op de Donk, bezochten we buurtvereniging de Eendracht, spraken we over de skate-ramp in het groene hart én werden we op de hoogte gebracht van de verkeerssituaties in Beek en Donk. Het was een waardevolle avond. Goed om hier als fractie van De Werkgroep bij aanwezig te zijn.

Op 16 september vindt de afgesproken presentatie plaats over de plannen voor De Heuvel in Lieshout. Als De Werkgroep zijn we kritisch over kosten en vooral de bouwmassa. Is dit nou de kwaliteitsimpuls waar de inwoners van Lieshout naar uitkijken?

Ook vragen we ons af hoe dit alles samenhangt met De Heuvel, verkeerstromen, parkeervoorzieningen ruimte blijven houden voor vele evenementen die in Lieshout plaatsvinden. We drukken het college op het hart om hierover met alle betrokkenen in gesprek te blijven.

Oktober
Eindelijk kunnen we (fysiek) onze jaarvergadering organiseren. Op deze jaarvergadering wordt ook het document met de uitgangspunten van de partij officieel gepresenteerd. Op 1A4 alles mooi bij elkaar, met als centrale gedacht een sociaal en duurzaam Laarbeek.
Tijdens deze ledenvergadering wordt het bestuur van De Werkgroep versterkt met twee nieuwe bestuursleden: Helga van den Heuvel uit Aarle-Rixtel en Michiel Bergman uit Beek en Donk. Als partij zien we dat deze nieuwe mensen in onze groeiende partij voor een frisse blik op de partij en de politiek in Laarbeek zorgen. De Werkgroep voelt nieuwe energie met betrokken inwoners die goed thuis zijn in Laarbeek. We wensen Michiel en Helga veel plezier in deze nieuwe rol.


November:

De financiën van Laarbeek zijn duurzaam in balans.  Het doet ons goed te zien dat er voor de komende jaren een sluitende begroting ligt. Het is het college gelukt, ondanks de moeilijke opgave, om interventies in te zetten op de jeugdzorg die tegemoet komen aan goede zorgverlening en ook leiden tot een kostenbesparing.  Daarnaast vragen wij in onze beschouwing bij deze begroting aandacht voor zes thema’s :  de leefbaarheid in Lieshout,  de dorpskern van Aarle Rixtel,  stimuleren van duurzame en betaalbare huisvesting, ook voor jongeren,  het investeren in voorzieningen, de verblijfsbelasting én duurzaamheid.

De volledige beschouwing bij deze begroting, zoals uitgesproken door ons raadslid René van Heugten is volledig na te lezen op onze website: https://dewerkgroep.nl/beschouwing-bij-begroting-2021/

Naar aanleiding van moties en amendementen krijgen we toezegging dat bij de herinrichting van het kerkplein in Aarle Rixtel ook de verkeersveiligheid van het aanliggend deel van de Dorpsstraat aangepakt wordt én spreekt de wethouder uit dat initiatieven voor Tiny Houses in de andere kernen van harte welkom zijn.

Als De Werkgroep vinden we het belangrijk dat de kosten voor de inwoners in evenwicht zijn met het voorzieningenniveau. Dus moeten we heel goed stilstaan bij de subsidies, ook die voor bibliotheken en het taalhuis. We zijn blij dat de wethouder naar aanleiding van onze motie komend jaar met de bibliotheek gaat bespreken hoe openstelling van de bibliotheek geborgd kan worden en activiteiten waar nodig overgenomen kunnen worden door andere instanties. We zagen daarnaast kansen om de verblijfsbelasting in 2022 in te voeren. Een jaar eerder dan nu gepland. Op die manier dragen toeristen en arbeidsmigranten bij aan de inkomsten van Laarbeek. Andere partijen zagen echter niet de meerwaarde van het vervroegen van deze belasting.  Wat ons betreft een gemiste kans. 

December:
Om de zorg niet extra te belasten is een vuurwerkverbod voor de jaarwisseling van 2020 ingesteld. Als De Werkgroep pleitten wij vorig jaar al voor het instellen van enkele vuurwerkvrije zones. We hopen dan ook dat de ervaringen van dit jaar bijdragen aan een goed gesprek over de afspraken over jaarwisselingen in de toekomst. Voor nu hebben we zonder twijfel ingestemd met een aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening, waaronder ook het verbod op Carbidschieten.

Wanneer een vereniging met inzet van eigen middelen duurzame LED-verlichting wil realiseren op de trainingsvelden, worden wij als politieke partijen eigenlijk al snel enthousiast. Zeker wanneer een viertal verenigingen de handen ineenslaat om dit handig en kosteneffectief te regelen.
Dus verklaart het college, met steun van de gemeenteraad, zich bereid om meer dan € 20.000 bij te dragen aan de plannen van voetbalverenigingen Mariahout, ELI, ASV en korfbalvereniging de Flamingo’s. In de vergadering besluiten we ook om de subsidie van 6.000 euro die de gemeente ontvangt ten gunste van de verenigingen te laten komen. Al met al vinden we het van belang dat daar waar we ze (sport)verenigingen financieel ondersteunen dit in verhouding moet staan tot de manier waarop we de overige verenigingen in Laarbeek ondersteunen. We moeten immers ook al die andere (sport)verenigingen in Laarbeek recht in de ogen kunnen kijken. Ook zij hebben mooie idealen, betrokken vrijwilligers en steken de handen uit de mouwen.

Terugblik:
We kijken terug op een bijzonder jaar. Het doet ons goed dat we – ondanks alle belemmeringen – verbonden bleven met onze leden.. We bleven met elkaar in gesprek. Genuanceerd en eerlijk. We willen jullie danken voor alle betrokkenheid. We wensen je een goed én gezond 2021!

Joan Briels
Rick van Bree
Jos Gruijters
René van Heugten
Nicole Otten-Verhoeven

Fractie De Werkgroep