Over de begroting voor 2024

Geachte voorzitter,

Als raadsleden beseffen wij dat het in 2023 niet vanzelfsprekend is, dat je in een democratisch bestel in alle rust kunt vergaderen over een begroting van Laarbeek. Om ons heen zien we landen in oorlog.
We leven mee met de mensen in Oekraïne, in het midden-oosten, en met vele andere burgers in oorlogsgebieden. Daarnaast zien we helaas in het afgelopen jaar meerdere natuurrampen met grote impact op mensen. De gevolgen van de klimaatveranderingen zijn overduidelijk.

In betrekkelijke luxe ons buigen over een begroting, met als titel ‘Bouwen met Vertrouwen” is een groot goed. 

Deze titel vinden wij gepast. Zonder vertrouwen komt immers niets tot stand. Bovendien heeft Laarbeek een stevig financieel fundament om zaken ook te kunnen aanpakken. Dit neemt niet weg dat we vooruit moeten kijken. En dan trekt de financiële houdbaarheid de aandacht . We worden door het rijk gekort vanaf 2026, daar moeten op tijd goede plannen voor gemaakt worden. 

We zien in deze begroting vele plannen opgenomen om Laarbeek en de inwoners vooruit te helpen. Dat betreft ook plannen die aansluiten bij onze identiteit als dé groenste Partij van Laarbeek.
We zien aandacht voor bijvoorbeeld het Gulden land, speelplekken, een groenbeleidsplan , groenstructuurplan, bomenvervangingsplan, het landgoed Eyckenlust en  een managementplan om de ecologische balans te kunnen bewaken bij toekomstige bouwplannen. Dit geeft ons vertrouwen.

De Werkgroep is naast een groene partij ook een sociale partij. Goed dat we de eerste stappen zetten richting bestaanszekerheid voor de minima. Bijna 400.000 maken we vrij voor de harmonisatie van het minima beleid.

Wij hebben wel zorgen over de Zorg.  Deze staat landelijk onder druk. We vragen ons vaak af wat er nodig is om het zorgsysteem houdbaar te laten zijn. Dit vraagt ook om lokale inspanningen, zoals bijvoorbeeld de huiskamers, zoals in Zonnetij en het intensief nadenken en investeren in de nuldelijn.De grote vraag is hoe we vorm geven aan ons zorglandschap. Hoe richten we dit in? 
Ook gezien de krappe arbeidsmarkt. We gaan allemaal geconfronteerd worden met mensen die ondersteuning nodig hebben. Deze ontwikkeling doet een apel op ons allen. De uitdaging wordt steeds groter. Dat zal impact hebben. Niet alleen op ons zorglandschap, maar op wie als samenleving zijn.

Een uitdaging daarbij is om te zoeken naar andere woonvormen. Bejaardenhuizen losten ooit wel een aantal huidige problematieken op zoals eenzaamheid,  laagdrempelige zorg,  doorstroming op de woningmarkt en overbelaste mantelzorg. Maar die werkelijkheid is veranderd. Het is interessant om te onderzoeken wat hofjes of kangoeroewoningen kunnen betekenen. We zien dat Zonnetij gedeeltelijk deze vraag opvangt, meer van deze initiatieven zijn nodig. Wij hopen op snelle ontwikkelingen bij Franciscushof in Lieshout.

We vinden het hierbij belangrijk dat regelingen terechtkomen bij de mensen waarvoor het bedoeld is. De WMO bestaat uit vangnet regelingen. Deze regelingen zijn bedoeld voor inwoners in een kwetsbare financiële of persoonlijke situatie.We doen een moreel beroep op onze inwoners om eerlijk te kijken wat ze zelf kunnen regelen of bijdragen. We roepen daarom op om aan onze inwoners de vraag te stellen wat zij zelf kunnen;  Dit wordt landelijk gedoogd. want inderdaad, officieel mag dat niet. 
We denken echter dat het nodig is om hier als gemeentebestuur ook grenzen te stellen.
Daarom dat wij een motie opgesteld hebben. .

Het realiseren van voldoende woningen is ook in Laarbeek een enorme uitdaging.
Wij vinden het belangrijk dat we hierbij realistisch zijn in de verwachtingen die we bij onze inwoners oproepen.  Het is niet simpel. Het is écht moeilijk. Zo’n groot landelijke woningcrisis gaan wij hier niet even snel oplossen. Al zouden we willen dat er meer betaalbare huur en betaalbare koop wordt ontwikkeld, we beseffen dat we hierbij onvermijdelijk afhankelijk zijn van de samenwerking met projectontwikkelaars en woningstichtingen. Met een geringe capaciteit in het ambtelijk apparaat en vele projecten is het belangrijk dat we ons zoveel mogelijk focussen op plannen waar we wél invloed op hebben. We zijn hierbij grotendeels afhankelijk van de landelijke overheid in het nemen van maatregelen zoals bijvoorbeeld het belasten van bezit.  W
aar we zelf invloed op hebben qua bouw is bijvoorbeeld de hoogte in, bijvoorbeeld aan de kanaalzone in Beek en Donk. En misschien moeten we ook stoppen met het aanbieden van grote grondkavels van 800m2.

De titel “bouwen met vertrouwen” is wat ons betreft vooral ook een oproep tot het bouwen van verbindingen tussen mensen. Bruggen slaan tussen verschillende perspectieven en belangen, verschillen en overeenkomsten bespreekbaar maken. Het bouwen aan een sterke gemeenschap waar men oog heeft voor elkaar.