Terugblik op de gemeenteraadsvergadering

Donderdagavond hield de gemeenteraad haar vergadering. Voor het eerst weer fysiek, met de volledige gemeenteraad bij elkaar. Wat een goede avond was dit!

Het was te merken dat de raadsleden hiernaar uitgekeken hadden. Dit werkt gewoon anders dan digitaal. Er was ruimte voor een een knipoog en een schaterlach, maar vooral ook voor goed debat. Door het goede gesprek konden standpunten niet alleen uitgewisseld worden, maar was er ook voelbaar de behoefte om tot overeenstemming te komen.

Als De Werkgroep zijn we blij met de resultaten. In de eerste plaats met de hoognodige vernieuwing van de audio- en videoapparatuur. De huidige apparatuur wordt per september immers wettelijk verboden én hapert al steeds vaker. De vernieuwing zorgt ervoor dat maximale transparantie richting de inwoners mogelijk is én dat de inhoud van de vergaderingen voor iedereen toegankelijk is. Dat vinden wij belangrijk.
Een ander agendapunt was de verplaatsing van de bestemmingsreserves naar de algemene reserve. Complexe financiële materie, maar de wethouder heeft ons ervan overtuigd dat het handhaven van de bestemmingsreserves niet zinvol was. Ook hier hebben we ervoor gepleit dat in de toekomst helder inzicht en overzicht van alle inkomsten, uitgaven en reserveringen voorwaardelijk is. Dat vinden wij belangrijk.

Bij het laatste punt, ‘stoplokalebezuinigingen”, zagen we een krachtige, behoorlijk eensgezinde, gemeenteraad. De oorspronkelijke motie werd niet enkel besproken, maar in samenspraak met alle partijen verbeterd en aangevuld. Met het uiteindelijke resultaat konden wij als De Werkgroep zeker instemmen: als gemeenteraad. De motie behelst een aantal acties om de betreffende ministeries in Den Haag te wijzen op de financiële tekorten die gemeenten hebben ten gevolge van de kosten in het sociaal domein (met name jeugdzorg en WMO). .Het was een mooi slotstuk van een betekenisvolle vergadering. Hopelijk is hiermee de toon gezet voor de vergadering, komende week, waarbij de kadernota centraal zal staan