Terugblik op raadsvergadering

Een persoonlijke terugblik, door fractielid Jos Gruijters

Met twee ‘live’ raadsvergaderingen op twee opeenvolgende donderdagen werd de bijzondere periode met vanwege Corona digitale vergaderingen afgesloten. Hopelijk kunnen we binnenkort ook de andere effecten van het virus afsluiten. Dat wens ik in het besef dat de diepe littekens die Corona in gezinnen en in maatschappij heeft veroorzaakt, nog lang zullen na-ijlen.

Met dit artikel op de DWG-website wil ik naar onze achterban de door onze fractie ingenomen standpunten verduidelijken en meteen reageren op de onjuiste/onvolledige informatie die door anderen naar buiten is gebracht.

In de junivergadering is uitgebreid gesproken over het voorstel om de audiovisuele middelen van het gemeentehuis te vervangen. Eerder al was geconstateerd dat de AV-middelen in het gemeentehuis aan het eind van hun levenstermijn zijn en in 2020 vervangen moeten worden. In de begroting 2020 was daarom een bedrag opgenomen voor de vervanging van de discussiesystemen in raadzaal en commissiekamer. Door het Coronavirus kwam er nu ook de vraag bij om camera’s aan te schaffen, zodat raads- en commissievergaderingen voortaan ook via streaming vanuit huis gevolgd kunnen worden. Vanuit meerdere partijen (DWG dus ook) werden daarbij kritische vragen gesteld, omdat bleek dat maar een beperkt aantal mensen de vergaderingen op die manier volgen. Juist PNL was groot voorstander van beeldregistratie (kosten ±€ 25.000) en wilde daarvoor wel de vervanging van de AV-middelen in de commissiekamer laten vallen. PNL heeft dat bedrag dus niet bespaard, maar er een andere bestemming aan gegeven. En dat is dus anders dan ze triomfantelijk rondbazuinen! De kans dat die uitgave later dit jaar alsnog gedaan moet worden, is volgens mij redelijk groot.

Een week later mocht de raad weer vergaderen, met nu de jaarrekening 2019 en de kadernota 2021 als belangrijke agendapunten.

Zoals vooraf was begroot, sloot de jaarrekening met een negatief resultaat, en wel van € 840.000 . Net als voor alle andere Nederlandse gemeenten, was het ook voor Laarbeek moeilijk –misschien moet ik wel zeggen: onmogelijk- het jaar financieel positief af te sluiten. Zolang de Rijksoverheid immers nieuwe taken en verantwoordelijkheden aan gemeenten geeft, maar ‘vergeet’ ook het daarvoor benodigde geld over te dragen, zullen we ook de komende jaren negatieve resultaten blijven zien. De brandbrieven die nu vanuit veel gemeenten naar Den Haag gestuurd worden zijn m.i. dan ook volledig terecht.

Het positieve aan de jaarrekening is volgens onze fractie wel, dat het eindresultaat slechts beperkt afwijkt van de begroting. Als je in staat bent uiteindelijk maar € 100.000 af te wijken van een begroting van ± € 50 miljoen, dan heb je het in onze financiële fractie-ogen alles bij elkaar goed gedaan. Dat compliment heeft onze fractie dan ook graag aan ambtenaren en College gegeven.

De accountant heeft de jaarrekening gecontroleerd en is van oordeel dat die correct is en dat Laarbeek nog steeds een financieel gezonde gemeente is. De gemeente heeft de financiële risico’s de laatste paar jaren steeds beter in beeld gebracht en er zijn voldoende reserves en voorzieningen om de komende jaren aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen. In vergelijking met andere gemeenten staan we er zelfs beduidend beter voor. De Auditcommissie vanuit de raad heeft daarover uitgebreid met de accountant gesproken en is tot dezelfde conclusie gekomen. Dat er ondanks deze bevindingen iets anders beweerd wordt , is feitelijk onjuist en blijft onze fractie dus hogelijk verbazen.

In de jaren dat ik nu raadslid ben, heb ik gemerkt dat Laarbeek een traditie heeft van voorzichtig met geld omgaan. Dat was zo, is zo en zal zo blijven, ongeacht welke partijen in de coalitie zitten. Voorzichtigheid zit nu eenmaal in onze Laarbeekse aard ……

Na de jaarrekening werd de Kadernota 2021 besproken. Dit stuk geeft –zoals de naam al zegt- de financiële kaders aan, waarmee de gemeente bij het opstellen van de nieuwe begroting rekening moet houden. Omdat er vanwege de Corona-effecten financieel nog veel onduidelijk is, was afgesproken het dit jaar een beleidsarm stuk te laten zijn. De fractievoorzitters hadden dan ook met elkaar afgesproken korte beschouwingen daarover te houden. Ik ben tot de conclusie gekomen, dat ook ‘kort’ een rekbaar begrip blijkt te zijn. Er werden weer meerdere moties ingediend en alles bij elkaar heeft de discussie over dit punt ruim 1½ uur geduurd.

Een van de moties had betrekking op de al jaren noodzakelijke verbetering van de doorstroming op de N279. Een goede bereikbaarheid van Laarbeek is uiteraard belangrijk, zowel voor inwoners als voor Laarbeekse bedrijven. De Werkgroep was en is gelukkig met het provinciale besluit om alle knooppunten op die weg te vervangen door ongelijkvloerse kruispunten en de weg zelf niet te verbreden. Een 4-baans weg trekt alleen maar extra (vracht)verkeer aan en nodigt uit tot harder rijden. Dit blijkt ook uit de ervaring met het enkele jaren geleden tot 4 banen verbrede stuk tussen Veghel en Den Bosch. Destijds en nu nog waren we echter tegen de geplande wegomleiding om Dierdonk heen, dwars door de Aarlese Heikant. Helaas heeft Laarbeek het pleit op dat punt verloren. Met de CDA-motie om toch maar weer nieuwe onderzoek naar o.a. de 4-baanse variant te doen, hebben we –conform het College-advies- niet ingestemd. Dat kan o.i. alleen maar meer vertraging geven. Het is van belang dat er voortvarend wordt doorgepakt. Overigens: hopelijk volgt de Raad van State wel het STAB-advies om geen nieuwe weg om Dierdonk aan te leggen, maar het bestaande tracé te volgen. Uit eerdere onderzoeken blijkt namelijk dat een nieuw aan te leggen weg tientallen miljoenen euro’s kost en nauwelijks een snellere doorstroming geeft.

De Werkgroep blijft de ontwikkelingen rondom de N279 uiteraard kritisch volgen.

Tot zover enkele aandachtspunten uit de afgelopen raadsvergaderingen. Ik wens iedereen de komende weken een verfrissende vakantieperiode.

Jos Gruijters

Jos Gruijters.