Verslag raadsvergadering 6-12-18

Vuurwerkvrije zones bespreekbaar dankzij motie van De Werkgroep

Tijdens de raadsvergadering van vorige week donderdag diende De Werkgroep een motie in om verplicht vuurwerkvrije zones in te stellen rond dierenparken en verzorgingshuizen. Daarnaast stelde De Werkgroep voor met burgers en dorpsraden in gesprek om vrijwillig vuurwerkvrije zones mogelijk te maken in 2019.

Hiervoor was echter geen steun van de fracties van PNL en ABL; wel van PvdA en CDA. Na verder overleg vonden de partijen elkaar uiteindelijk in een aangepaste motie. Daarin is afgesproken in gesprek te gaan met burgers en dorpsraden om te onderzoeken wat de wensen van Laarbeek zijn m.b.t. vuurwerk.

Aanleiding tot de motie is voor ons de angst die vele mensen hebben voor vuurwerk; 4 op de 10 personen durft met oudjaar de straat niet op te gaan. Zeker kwetsbare mensen in verzorgingshuizen beleven bange momenten. Dieren raken gestrest en huisdieren lopen weg. De afgelopen jaren is vuurwerk steeds krachtiger en daardoor gevaarlijker geworden. Jaarlijks laten ruim 1.100 mensen zich behandelen voor verwondingen als gevolg van vuurwerk en honderden personen lopen gehoorschade op. Bovendien wordt er met het vuurwerk voor tonnen aan chemicaliën de lucht in geschoten, dat ook allerlei schadelijke effecten heeft.

Volgens onderzoek uit 2017 van het TV-programma “Een Vandaag” wil 68% van de Nederlanders dat er een verbod op particulier vuurwerk komt. Het kabinet heeft daartoe echter niet besloten omdat een verbod lastig te handhaven is. Er zijn inmiddels interessante ontwikkelingen rondom burgerinitiatieven (o.a. in Den Haag, Weert en Almere), waarin wijken of straten, zich vrijwillig vuurwerkvrij verklaren. Dit hoeft niet gehandhaafd te worden omdat er sprake van vrijwilligheid is. Dit zal niet alle knallen uitbannen maar zal de overlast en schade danig kunnen beperken.

Het college van B&W gaat in 2019 met u in gesprek om helder te krijgen wat uw wensen zijn, zodat Oud en Nieuw een feest kan zijn voor iedereen. Voor de kwetsbare mens en de dieren, als ook voor hen die van vuurwerk houden.

Overige besproken punten

Daarnaast stonden er vele punten op de agenda die als hamerstuk behandeld werden. En waren er vragen van het CDA over kinderarmoede. Duidelijk werd dat wethouder Buter bezig is om de stille armoede beter in beeld te krijgen. Ze krijgt hiervoor de volledige steun van De Werkgroep.

De verordening jeugdhulp werd aangenomen (waardoor we meer grip krijgen op de tekorten in de jeugdzorg), als ook de collectieve ziektekostenverzekering voor minima en een stimuleringsregeling voor duurzame warmte nieuwbouw.

Leges, belastingen en afvalstofheffing werden vastgesteld. Waarbij de laatste, na een motie van De Werkgroep uit 2017 (”de vervuiler betaalt; op weg naar een circulaire economie”), voor het eerst tot gevolg heeft dat de kosten voor afval (grijze container) omhoog gaan en het vastrecht omlaag. Recyclebaar afval (groene container) wordt goedkoper andere producten (glas, tempex, papier, asbest etc.) zijn gratis in te leveren. Om hergebruik te stimuleren wordt samenwerking gezocht met de kringloopwinkel.

Het integraal veiligheidsplan werd vastgesteld, waarbij De Werkgroep steun uitsprak voor de slachtoffers van de vele overvallen van de afgelopen weken.

Als laatste benoem ik nog het gemeentelijk rioleringsplan waarin een stimuleringsregeling is opgenomen om de regenwaterafvoer af te koppelen van het riool, en te infiltreren op het eigen te terrein om zodoende verdroging en verhitting te verminderen. Dit ging De Werkgroep nog niet ver genoeg en daarom diende Veerle een motie in om ook een subsidie te verstrekken op het plaatsen van regentonnen, om water op te vangen en hergebruiken. Deze werd na enige discussie unaniem aangenomen.

Al met al een duurzame en sociale vergadering waar De Werkgroep duidelijk zijn stempel op heeft weten te drukken.

Als laatste wens ik iedereen fijne feestdagen toe en een gezond en duurzaam 2019.

Rick van Bree