Werk aan de winkel met woningbouw

Net als elders in Nederland, is ook in Laarbeek sprake van een krappe woningmarkt. Om in Laarbeek te kunnen (blijven) wonen zijn voldoende geschikte woningen in diverse varianten nodig. Hierbij kun je denken aan kleinere, energiezuinige en betaalbare woningen voor starters; maar ook aan levensloopbestendige woningen voor ouderen. In Laarbeek is dit nog niet zo gemakkelijk te realiseren. We willen immers het karakter van de kernen behouden. Maar als De Werkgroep zien we kansen, bijvoorbeeld door de herbestemming van bestaande gebouwen.

Later deze maand wordt de Woonvisie Laarbeek 2022-2026 besproken en waarschijnlijk komende raadsvergadering worden vastgesteld. Voor De Werkgroep is wonen een basisbehoefte en een basisrecht. Het bouwen van voldoende woningen en het zorgen dat die woningen bij de juiste woningzoekenden terecht komen, liggen in elkaars verlengde: beide zijn nodig om volkshuisvesting rechtvaardig te laten zijn.

Eerder al hebben we als De Werkgroep een tweetal moties opgesteld om woningen in Laarbeek bij de juiste mensen te laten terecht komen.

Woonruimteverdeling: eerst toewijzen aan inwoners van Laarbeek.
In de afgelopen jaren zijn meerdere nieuwbouwwoningen verkocht of verhuurd aan personen die geen binding met Laarbeek hebben. Daardoor wordt het voor Laarbeekse woningzoekenden steeds lastiger om hier huisvesting te vinden. Wij vinden daarom dat een groot deel van de in Laarbeek te bouwen woningen bij voorrang beschikbaar komt voor inwoners, of voor personen die een economisch/sociale binding met Laarbeek hebben.

Zelfbewoningsplicht: geen vrij baan voor beleggers
In de regio worden steeds meer gemeenten geconfronteerd met het opkopen van (nieuwbouw)woningen door beleggingsmaatschappijen of vermogende particulieren. Als De Werkgroep vinden wij dat het gemeentelijk huisvestingsbeleid allereerst gericht moet zijn op het bieden van goede en betaalbare huisvesting voor inwoners van Laarbeek. We pleiten er daarom voor om voor nieuwbouwwoningen of woningkavels een regeling in te voeren, waarin de plicht tot zelfbewoning van een aangekochte woning of bouwkavel is vastgelegd. Daarnaast willen we laten onderzoeken of een dergelijke zelfbewoningsplicht ook kan worden ingevoerd bij verkoop/verhuur van bestaande woningen. Zo voorkomen we dat deze woningen tegen onbetaalbare huurprijzen worden doorverhuurd.

Vorig jaar hebben we deze moties al opgesteld en in de gemeenteraad aangekondigd. Toen spraken we af eerst de nog op te stellen Woonvisie af te wachten. Nu deze er ligt kunnen we bepalen hoe en samen met wie we deze moties zullen indienen. Wat De Werkgroep betreft gaan we het huisvestingsprobleem nu ook daadwerkelijk aanpakken.

Fractie De Werkgroep