Jos Gruijters aan het woord

Een bijzondere vergadering…

Een bijzondere raadsvergadering; dat was ‘t!

Een raadsvergadering houden in tijden van Corona, dat besluit heeft her en der de wenkbrauwen doen fronzen; als landelijk het houden van bijeenkomsten is verboden, kun je dan nog wel een raadsvergadering houden? Die vraag hebben wij ons ook gesteld, maar goed dat die bijeenkomst toch gehouden is. Want het was alles bij elkaar wel een bijzondere raadsvergadering, waarbij de raadsleden ook andere zitplaatsen hadden om de vereiste afstand tot elkaar te kunnen aanhouden.

Het begon met een vertrouwelijk deel, dat tot de dag daarop 13.00 uur geheim moest blijven, zodat openbaarmaking en wettelijk verplichte publicatie van het besluit tegelijkertijd kon plaatsvinden. Nu kan ik er dus wel iets over schrijven. Als raad kregen we het voorstel voorgelegd om een zgn. Voorkeursrecht Gemeenten te vestigen op een groot aantal percelen ten noorden van het Mariahoutse Bos. Dat gebied was namelijk bij een (tot dan geheim) regionaal onderzoek naar mogelijke gebieden voor opwekken van windenergie als kansrijk naar voren gekomen. Dat betekent niet dat nu al zeker is dat er windmolens geplaatst gaan worden, maar wel dat de voors en tegens daarvan goed op een rij gezet gaan worden.

Door nu een Voorkeursrecht Gemeenten op dat gebied te leggen, kunnen we als gemeente regie houden op de verdere ontwikkelingen en daarbij de verschillende belangen goed afwegen. Het voorkeursrecht betekent namelijk dat grondeigenaren bij eventuele verkoop van grond in dat gebied, die grond eerst aan de gemeente te koop moet aanbieden.  Daarmee voorkom je dan meteen dat speculanten gauw hun slag kunnen slaan en er voor zichzelf een slaatje uit kunnen slaan ten koste van …. juist ja, de direct omwonenden.
Het was goed te zien dat er in de raad eenstemmigheid was over dit voornemen en dat er wel kritische vragen werden gesteld, maar dan vooral om daarmee het besluit beter te maken. Vanuit onze fractie hebben we bijv. doorgevraagd over de informatievoorziening aan de direct omwonenden en hun mogelijkheden een zienswijze in te dienen. Als fractie hebben we volmondig “Ja” tegen het voorstel gezegd, ook al omdat duurzaamheid voor ons een belangrijk uitgangspunt is en duurzame opwek van energie daarin een belangrijke rol speelt. 

Toen de vergadering in openbaarheid kon worden voortgezet, konden we besluiten nemen over de benoeming van een nieuwe voorzitter van de Rekenkamercommissie en –voor ons nog belangrijker- de benoeming van  een nieuw raadslid. Na de verklaring van de commissie voor de geloofsbrieven dat alles in orde was bevonden, kon René van Heugten de vereiste belofte afleggen (zie foto) en als nieuwe collega worden verwelkomd, helaas zonder handdruk, maar niet minder gemeend. Onze fractie is daarmee –na het afscheid van Veerle van Schaijk- gelukkig weer op volle sterkte.

Eerder al was in het Presidium afgesproken de vergadering kort te laten zijn en geen te bespreken zaken te agenderen. Een aantal besluiten werden daarom zonder verdere discussie –letterlijk- afgehamerd. Helaas betekende dit ook dat wij onze motie om de raad zorgen te laten uitspreken over de voortdurende vertraging in de afhandeling van de verlenging van rijbewijzen voor 75+-ers niet in stemming kon worden gebracht. Die houden we dus nog even in petto, ook al zijn er op dit moment belangrijkere zaken om ons zorgen over te maken.

Jos Gruijters