René van Heugten aan het woord

Over de kanaalvisie Zuid-Willemsvaart

Op 14 maart bespraken we de kanaalvisie Zuid-Willemsvaart.

Met deze kanaalvisie heeft de gemeente haar ambitie op hoofdlijnen voor de toekomst bepaald.  De visie geeft de buitenkaders van ontwikkelingen. De verschillende elementen van zo’n visie komen een voor een op een later tijdstip nog ter bespreking in onze raad. Het geeft een uitvoerige en doordachte indicatie van mogelijkheden voor de omgeving van het kanaal. De verschillende beschreven mogelijkheden kunnen we dan op een later tijdstip uitvoerig tegen het licht houden en beoordelen.

De WerkGroep – als groenste partij van Laarbeek – hecht sterk aan groen en blauw. Het groen van de natuur.. En blauw voor de zorg van het water. Wij kunnen dan ook erg instemmen met de beschreven ambities om het groene en natuurlijke karakter van de omgeving van het kanaal te verstevigen. In deze visie koestert men de kwaliteit van de bestaande bebouwing en bij nieuwe ontwikkelingen wil men dat de initatiefnemers zich rekenschap geven van die kwaliteit en daarop aansluiten.

Ook kunnen we vanuit ons groene karakter de uitspraken over de groene long ondersteunen:
Ik citeer: “We vinden we dat de kwaliteit van de groene long gegarandeerd moet worden: bebouwing mag niet meer ruimte innemen van het park dan thans mogelijk is in het vigerende bestemmingsplan. “  En ja, als De WerkGroep zouden we – zoals in de visie gesuggereerd – graag onderzocht zien worden of een andere plek voor het zwembad nog beter is voor de beleving van de groene ruimte.  Wij geloven echt dat er in Laarbeek kansen liggen voor zo’n verplaatsing. 
We zijn benieuwd of de wethouder dit herkent <= ??

Er zijn ook aspecten in deze kanaalvisie waar wij onze bedenkingen bij hebben.
Zo lezen we dat op bladzijde 59 een aantal scenario’s voor de Bosscheweg beschreven worden, als mogelijke aanpassing om de doorstroming van het verkeer over de brug naar Gemert te bevorderen. In scenario 2 beschrijft men het invoeren van eenrichtingsverkeer. In scenario 3 zou men de Bosscheweg zelfs volledig afsluiten.
Dat lijkt ons een heilloze weg omdat dit – zoals hier eerder besproken – een enorme toename van verkeer door de dorpskern veroorzaakt.  in de visie worden ze nu nog enkel beschreven en wordt nog geen keuze gemaakt.  Wij zien 2 van de 3 scenario’s echter niet als een mogelijkheid. Dit saboteert het groene karakter van de dorpskern.

Op bladzijde 50 spreekt men over een mogelijke brug over het kanaal.
Letterlijk citaat: “Wij hebben de ambitie om daar een nieuwe verbinding aan te voegen”.
Voor een groot deel van onze partij is dat echter helemaal niet de ambitie.
Gelukkig wordt die keuze nu nog niet gemaakt en zullen we ook deze mogelijkheid op zijn tijd kritisch tegen het licht kunnen houden.

Al met al zien wij een uitvoerig en doordacht document dat mogelijkheden beschrijft.  Er worden volop kansen benoemd. We zien de grote kaders voor de toekomst van het kanaal en deze grote lijnen willen wij steunen. Enkele beschreven kansen verdienen op een later tijdstip een mooi debat in onze raad.
Het geheel overziend kunnen wij instemmen met deze visie voor de toekomst van het kanaal.