Reactie van PNL op de brief van de 4 fracties

Beste bestuurs- en raadsleden van DWG, ABL, CDA en PvdA,

Op 5 juli heeft PNL een brief ontvangen van De Werkgroep, ABL, CDA en PvdA (hier vind je de brief), waarin een besluit is opgenomen dat de vier partijen in gezamenlijkheid hebben genomen. In deze brief wordt gesteld dat het vertrouwen van deze vier partijenin PNL dusdanig is beschadigd dat ze deelname van PNL aan het college uitsluiten. Vervolgens wordt een blijvende deelname van PNL aan de coalitie niet uitgesloten, als PNL nog steeds achter het ‘handen ineen’ akkoord staat.

Wij stellen vast dat twee afspraken uit het ‘handen ineen’ akkoord door de andere vier partijen worden geschonden. Dit zijn niet de minste afspraken, maar afspraken die voor ons tot de belangrijkste behoren. De eerste afspraak is om een bestuur te vormen met een raadsbrede vertegenwoordiging. Door de grootste partij uit te sluiten van deelname aan het college wordt deze afspraak naar de prullenbak verwezen. Daarbij houdt een raadsbreed akkoord in dat alle partijen zowel oppositie als coalitie zijn. Onze wethouder had daarom in onze ogen niet op hoeven te stappen.

De tweede afspraak is om terughoudend te zijn met het verhogen van de lasten voor onze inwoners. In het ‘handen ineen’ akkoord wordt als ‘uitgangspunt de vastgestelde begroting van 2018’ genomen, waarin een structurele ozb-stijging van 3% per jaar is opgenomen. Dit percentage verbleekt bij de ozb-verhoging (38%) waar de andere vier partijen mee hebben ingestemd tijdens de behandeling van de kadernota 2020.

Om deel te nemen aan de coalitie hebben wij ongelooflijk veel concessies moeten doen. De enige keuze die ons werd voorgelegd was een raadsbrede coalitie, waarin we als grootste partij met negen zetels evenveel wethouders leveren als een eenmansfractie, namelijk één. Daarnaast hebben we concessies moeten doen op portefeuilleverdeling en de kandidaat wethouder. Voorstellen voor een gelijke FTE-verdeling of het aanstellen van externe wethouders vonden geen weerklank. Pas nadat de wethouder baantjes waren verdeeld gingen we over op de inhoud, waarin we vervolgens ook veel compromissen hebben moeten sluiten. Tot het laatste moment was het spannend of de langdurige onderhandelingen tot een akkoord zouden leiden. Toen uiteindelijk alsnog de afspraak werd opgenomen om terughoudend te zijn met lastenverhoging, waren we bereid om de samenwerking een kans te geven. Wij vragen ons af hoe hard de gemaakte afspraken zijn in het ‘handen ineen’ akkoord als zowel deze afspraak, als de afspraak dat elke partij een wethouder levert, niet wordt nagekomen.

PNL steunt onverminderd het ‘handen ineen’ akkoord. Het uitvoeren van het akkoord betekent voor ons dat deze twee belangrijke afspraken alsnog worden nagekomen. Dus ook de afspraak dat PNL een wethouder levert.

Met vriendelijke groet,

Fractie en Bestuur van PNL